Ověřování pravosti podpisu (legalizace)

Název
Ověřování pravosti podpisu (legalizace)
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Identifikační číslo návodu:11m09
Pojmenování (název) životní situace:Ověřování pravosti podpisu (legalizace)
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Legalizaci provádí Městský úřad Jeseník – správní odbor, Květoslava Pišková, tel. 584 498 481
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Fyzická i právnická osoba.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Žadatel předloží listinu, na které chce podpis ověřit, a dále platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas).
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:MěÚ Jeseník, ul. K.Čapka, č. 10/1147, 3. podlaží, blok A, č. dv. 320 – Květoslava Pišková, tel. 584 498 481, viz úřední hodiny na odboru správním
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:K legalizaci (ověření pravosti podpisu) je třeba předložit:

- platný průkaz totožnosti – občanský průkaz či cestovní pas, řidičský průkaz
- listinu, na které má být podpis ověřen
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Předepsané formuláře nejsou stanoveny.
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Správní poplatek za ověření jednoho podpisu na listině je 30,- Kč. Poplatek se hradí v hotovosti nebo platební kartou
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Při splnění všech podmínek na počkání.
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:Další činnosti nejsou požadovány.
Můžete využít tuto elektronickou službu:

Podání nelze učinit elektronicky.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů,
Vyhlášky č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:Opravné prostředky nejsou stanoveny.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:Legalizace se neprovede:
1. jde-li o ověření podpisu na listině, která neobsahuje žádný text,
2. jde-li o legalizaci podpisu na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce, a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána, a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého nebo slovenského
Vaše nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně:Je nutné kvůli ověření podpisu navštívit úřad?
V odůvodněných případech lze provést legalizaci také mimo úřední místnost (např. při pobytu v nemocnici, imobilitě aj.). Vždy je nutné se s ověřujícím pracovníkem domluvit předem. Na provedení legalizace mimo úřední místnost není právní nárok (pracovník může žádost odmítnout).
Za správnost návodu odpovídá:Městský úřad Jesení, správní odbor
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Květoslava Pišková
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:01.02.2021
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:01.02.2021
Datum konce platnosti návodu:Nestanoveno.
Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:Nemůže-li fyzická osoba číst nebo psát, provede pověřený pracovník legalizaci za účasti dvou svědků, a to pouze v případě, že se podpis na listině již nachází. Svou přítomnost stvrdí svědci podpisem v ověřovací knize. Nemůže-li fyzická osoba číst nebo psát a její podpis se na listině nenachází, může podpis legalizovat pouze notář. Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů vedených v listině, úřad za obsah listiny neodpovídá.