Ověření shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace)

Název
Ověření shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace)
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Ověření shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace)
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Vidimaci provádí Městský úřad Jeseník – správní odbor, Květoslava Pišková, tel. 584 498 481
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Fyzická i právnická osoba, totožnost žadatele se neprokazuje.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Vidimací se ověřuje shoda opisu nebo kopie s předloženou listinou.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Osobní návštěva na úřadě, osobní podání a předložení listin, které je třeba ověřit.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:MěÚ Jeseník, ul. K.Čapka, č. 10/1147, 3. podlaží, blok A, č. dv. 320 – Květoslava Pišková, tel. 584 498 481, viz úřední hodiny na odboru správním
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:K vidimaci (provedení shody opisu nebo kopie s listinou) je třeba předložit listinu, z níž musí být patrné, zda se jedná o:
1. prvopis,
2. již ověřenou vidimovanou listinu,
3. listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů,
4. opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo
5. stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného
podle zvláštního právního předpisu.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Předepsané formuláře nejsou stanoveny.
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Správní poplatek za ověření opisu nebo kopie listiny (vidimace) činí 30,- Kč za každou i započatou stranu formátu A4 a menší. Poplatek se hradí v hotovosti nebo platební kartou v pokladně MěÚ.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Při splnění všech podmínek na počkání po zaplacení správního poplatku.
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:Další činnosti nejsou požadovány.
Můžete využít tuto elektronickou službu:

Podání nelze učinit elektronicky.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů,
Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:Opravné prostředky nejsou stanoveny.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:Úřad neprovede ověření následujících listin:
1. občanského, řidičského, vojenského a jiného průkazu, pasu a jiného průkazu, vkladní knížky, šeku, losu, sázenky, geometrického plánu, rysu a technické kresby a jiné listiny, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit,
2. jestliže se předložený opis (kopie) neshoduje s originálem,
3. jestliže je listina psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li pověřený pracovník jazyk, v němž je listina pořízena. V tomto případě je nutné předložit úředně ověřený překlad. To neplatí, pokud kopii listiny pořídí ověřující osoba na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
4. Jsou-li ve vidimované listině změny, doplňky,vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost.
Za správnost návodu odpovídá:Městský úřad Jeseník, správní odbor
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Květoslava Pišková
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:01.02.2021
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:01.02.2021
Datum konce platnosti návodu:Nestanoveno.
Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:Při vidimaci není pověřená osoba odpovědná za obsah, správnost a pravdivost údajů uvedených v listině (za obsah listiny neodpovídá).