Cestovní doklady – stručné informace

Název
Cestovní doklady – stručné informace
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Cestovní doklady – stručné informace
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Cestovní pasy se vydávají s územní platností do všech států světa. K překročení hranice s členským státem Evropské unie lze jako cestovní doklad použít i platný občanský průkaz. Občanský průkaz lze použít jako cestovní doklad také k překročení hranice se státy, které občanský průkaz uznaly jako cestovní doklad. Seznam států najdete na stránkách ministerstva zahraničních věcí a stránkách ministerstva vnitra.

Ostatní cestování s dětmi zapsanými v OP rodiče nelze. Od 1. 7. 2011 se už děti nezapisují do cestovních dokladů rodičů. Cestování s dětmi zapsanými v pase rodiče končí 26. června 2012. Po tomto datu musí všechny děti bez rozdílu věku cestovat s vlastním cestovním pasem. (V souvislosti se změnou zákona č. 329/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Okruh osob oprávněných podat žádost o vydání cestovního pasu:

- občan starší 15 let. Nezletilý občan starší 15 let připojí písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem
- zákonný zástupce za občana mladšího 15 let
- místo zákonného zástupce občana mladšího 15 let – pěstoun nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy, v němž se vykonává ústavní ustavní výchova nařízená soudem; nutno přiložit souhlas zákonného zástupce s úředně ověřeným podpisem. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou
- zákonný zástupce (opatrovník) za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti
- jde-li o osvojení nezletilého občana do ciziny – Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Písemný souhlas zákonného zástupce s ověřeným podpisem se nevyžaduje, pokud svůj souhlas vyjádří podpisem před oprávněnou úřední osobou, tedy osobně při podání žádosti o vydání cestovního pasu.

Převzetí cestovního dokladu:

- občan starší 15 let
- zákonný zástupce nebo pěstoun občana mladšího 15 let, osoba, které byl tento občan svěřen do péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí
- opatrovník občana, jehož svéprávnost je omezena
- z důvodů zvláštního zřetele hodného zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele

Důvody hodnými zvláštního zřetele jsou zejména zdravotní důvody (zvláště u občanů zdržujících se v zahraničí, kteří potřebují cestovní pas k pobytu). Výjimečně pracovní důvody, např. pokud žadatel nemůže převzít, protože musel vycestovat do zahraničí z naléhavých pracovních důvodů (na občanský průkaz nebo dříve vydaný cestovní pas).
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Žádost o vydání biometrického cestovního pasu (tzv. e-Pas) může občan podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo zastupitelského úřadu v zahraničí (vyjma konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem). Při pořízení žádosti se ověří totožnost občana dle platných dokladů a následně budou pořízeny otisky prstů a digitální biometrický snímek obličeje občana, proto je pro podání žádosti nutná osobní přítomnost občana na úřadu.

Otisky prstů se nepořizují dítěti mladšímu 12 let nebo občanovi, u něhož není možné pořídit otisky prstů rukou z důvodu anatomických nebo fyziologických změn či zdravotního postižení.

Pokud občan odmítne pořízení otisků prstů (mimo výjimky výše uvedené), nebude mu cestovní doklad vydán a řízení o jeho vydání se zastaví.

Cestovní pas občan převezme u toho úřadu, u nějž o vydání pasu požádal, jinak uhradí správní poplatek 100,00 Kč. Pokud podal občan žádost o cestovní pas u zastupitelského úřadu, může jej za správní poplatek převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa TP.

O cestovní pas vydávaný ve zkrácené lhůtě nelze požádat na zastupitelském úřadu.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Včasným podáním žádosti o vydání cestovního pasu.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Kde: MěÚ Jeseník, správní odbor, K. Čapka 1147/10, Jeseník, 3.p. výdejové okénko, viz úřední hodiny na odboru správním.
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:Doklady, jimiž se ověřuje totožnost občana a pravdivost údajů
- platný občanský průkaz
- u občanů, kteří nemají občanský průkaz (děti, občané s ukončeným trvalým pobytem na území ČR apod.), jiné doklady, například rodný list, platný cestovní pas doklad o státním občanství ČR
(v pochybnostech), apod.

Doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem:
- občanský průkaz zákonného zástupce
- rodný list dítěte
- pravomocné rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka občanovi
- doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti pěstounem, osobou které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, anebo ředitelem zařízení pro výkon ústavní výchovy, v němž se vykonává ústavní výchova občana mladšího 15 let nařízená soudem, tj. příslušné rozhodnutí soudu s doložkou nabytí právní moci
- souhlas zákonného zástupce
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Zpracovávaná žádost se vytiskne s vyobrazením obličeje a podpisem občana a předloží se občanovi ke kontrole. Žádný formulář již občan nevyplňuje.
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Vydání cestovního pasu s nosičem dat s biometrickými údaji:

VE LHŮTĚ DO 30 DNŮ
- dětem do 15 let s platností 5 let za 100.00 Kč
- osobám starším 15 let s platností 10 let za 600.00 Kč

VE LHŮTĚ DO 5 PRACOVNÍCH DNŮ
- dětem do 15 let s platností 5 let za 1 000.00 Kč
- osobám starším 15 let s platností 10 let 3 000.00 Kč

VE LHŮTĚ DO 24 HOD V PRACOVNÍCH DNECH
- dětem do 15 let s platností 5 let za 2 000.00 Kč
- osobám starším 15 let s platností na 10 let za 6 000.00 Kč

O CESTOVNÍ PAS VYDÁVANÝ V KRATŠÍ LHŮTĚ NELZE POŽÁDAT NA ZASTUPITELSKÉM ÚŘADU!

Správní poplatky se platí v hotovosti nebo platební kartou na pokladně MěÚ Jeseník při podání žádosti o cestovní pas. Nelze hradit až při vyzvednutí pasu.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Cestovní pas vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností ve lhůtě 30 dnů, je-li žádost podána na Zastupitelském úřadě ČR, ve lhůtě 120 dnů. Cestovní pas v kratší lhůtě vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností ve lhůtě do 5 pracovních dnů nebo do 24 hodin v pracovních dnech na MVČR (již nelze vyřizovat na počkání)
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:Další činnosti nejsou stanoveny.
Můžete využít tuto elektronickou službu:

Podání nelze učinit elektronicky.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech), vyhláška Ministerstva vnitra č. 299/2006 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
Jaké jsou související předpisy:- Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:Cestovní doklady se vydávají ve správním řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád). Proti rozhodnutím ve věcech cestovních dokladů (např. proti rozhodnutí o odepření vydání cestovního dokladu nebo o zastavení řízení o vydání cestovního dokladu) lze podat odvolání k úřadu, který napadené rozhodnutí vydal.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:Nesplněním povinností uvedených v ustanovení zákona o cestovních dokladech (např. ztráta cestovního pasu, neodevzdání prošlého pasu) se občan dopouští přestupků podle zákona č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech, § 34a. Za přestupek na úseku cestovních dokladů lze uložit pokutu do 10 000 Kč.
Vaše nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně:Lze vydat cestovní pas na počkání? Ne.
Lze cestovat s dětmi zapsanými v občanském průkazu či pasu rodiče?
Ne. I dítě do 15 let již musí mít vlastní cestovní doklad.
Potřebujete se k věci dozvědět víc?:Tel. 584 498 473, 584 498 492 - 493, e-mail: eliska.vencalkova@mujes.cz, ivana.hlavata@mujes.cz, daniela.mudrova@mujes.cz
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Ministerstvo vnitra

Za správnost návodu odpovídá:MěÚ Jeseník, správní odbor
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Daniela Mudrová, Ivana Hlavatá, Eliška Vencálková
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:08.02.2018
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:19.06.2020
Datum konce platnosti návodu:Nestanoveno.