Církevní sňatek

Název
Církevní sňatek
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Církevní sňatek – vydání osvědčení o splnění všech požadavků pro uzavření církevního sňatku.
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství. Prohlášení o uzavření manželství učiní snoubenci před příslušným orgánem církve, a to před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností. Manželství se uzavírá v místě určeném předpisy církve nebo náboženské společnosti pro náboženské obřady nebo náboženské úkony.
Církevní sňatek může být uzavřen až poté, kdy snoubenci předloží oddávajícímu osvědčení vydané příslušným matričním úřadem o tom, že splnili všechny požadavky pro uzavření manželství. K vydání osvědčení je příslušný matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. Toto osvědčení vydá matriční úřad na základě písemné žádosti snoubenců po předložení dokladů k uzavření manželství. Platnost osvědčení je 6 měsíců ode dne jeho vydání.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Snoubenci, popř. jejich zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřenými podpisy snoubenců.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Snoubenci při osobní návštěvě úřadu předloží vyplněný dotazník k uzavření manželství a žádost o vydání osvědčení a doloží originály potřebných dokladů. V dohodnutý termín si pak osvědčení vyzvednou a budou jim vráceny předložené doklady.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Osobní návštěvou na matrice MěÚ Jeseník.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Městský úřad Jeseník, správní odbor, budova Karla Čapka 1147/10, Jeseník, 3. podlaží, blok A, číslo kanceláře 314, 315, viz úřední hodiny na odboru správním
Pavlína Pastrňáková - tel. 584 498 474, e-mail: pavlina.pastrnakova@mujes.cz
Petra Janhubová - tel. 584 498 475, e-mail: petra.janhubova@mujes.cz
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:•Vyplněný a podepsaný dotazník k uzavření manželství
•Platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)
•Rodný list
•Doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním pasem)
•Výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem)
•Pravomocný rozsudek soudu o rozvodu manželství (pokud je snoubenec rozvedený)
•Úmrtní list zemřelého manžela (pokud je snoubenec ovdovělý)
•pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera (jde-li o snoubence, který žil v partnerství)
•jde-li o osobu nezletilou starší 16 let, je nutné předložit pravomocný rozsudek soudu o povolení uzavřít manželství
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Žádost o vydání osvědčení - ta je k dispozici na matričním úřadu. Příslušným k vydání osvědčení je matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Obecně 30 dnů, individuálně po dohodě se snoubenci.
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:Další účastníci nejsou dotčeni.
Můžete využít tuto elektronickou službu:

Prostřednictvím datové schránky, pokud ji má osoba zřízenou.

E-mailem se zaručeným elektronickým podpisem prostřednictvím elektronické podatelny: podatelna@mujes.cz

Podle kterého právního předpisu se postupuje:-Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
-Zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Jaké jsou související předpisy:-Vyhláška č. 207/2001, kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
-Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:Nejsou-li potřebné doklady předloženy do stanoveného termínu, nemůže být manželství uzavřeno.
Potřebujete se k věci dozvědět víc?:Další informace najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

www.mvcr.cz

Za správnost návodu odpovídá:Městský úřad v Jeseníku, správní odbor, matrika
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Pavlína Pastrňáková
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:09.02.2021
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:09.02.2021
Datum konce platnosti návodu:Nestanoveno.
Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:Podrobnější informace poskytne matrikářka.