CZECH POINT – Zprostředkovaná identifikace

Název
CZECH POINT – Zprostředkovaná identifikace
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Identifikace podle § 10 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Identifikaci provádí Městský úřad Jeseník – správní odbor, Květoslava Pišková, tel. 584 498 481.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Povinná osoba (např. banka, spořitelní družstvo, pojišťovna, směnárna, příp. úvěrové nebo finanční instituce), a to buď na vlastní žádost, nebo na žádost jejího klienta – osoby, která má být identifikována.

O vydání veřejné listiny může žádat fyzická nebo právnická osoba (zastoupená jednajícími osobami) nebo jejich zmocněnci.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Splnění všech požadovaných náležitostí - poskytnutí informací, které jsou k provedení identifikace nezbytné, včetně předložení příslušných dokladů - OP, CP, příp. další: rodný list, řidičský průkaz. Následně bude provedena identifikace a bude sepsána veřejná listina o identifikaci osoby.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Osobní návštěva na úřadě, ústní či písemné podání. Předložení platného průkazu totožnosti (občanský průkaz, pas), příp. dalšího podpůrného dokladu (rodný list, řidičský průkaz apod.). V případě zmocněnce úředně ověřená plná moc.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:MěÚ Jeseník, ul. K.Čapka, č. 10/1147, 3. podlaží, blok A, č. dv. 320 – Květoslava Pišková, tel. 584 498 481, viz úřední hodiny na odboru správním
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:Platný doklad totožnosti – občanský průkaz, cestovní pas. Další podpůrný doklad (např. rodný list, řidičský průkaz.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Závazný vzor písemné podoby žádosti o identifikaci není stanoven.
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Správní poplatek za provedení identifikace a sepsání veřejné listiny o identifikaci je stanoven na 200,- Kč. Hradí se v hotovosti (přímo u ověřující osoby, v pokladně) nebo platební kartou (v pokladně MěÚ)
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Při splnění všech podmínek na počkání po zaplacení správního poplatku.
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:Další činnosti nejsou požadovány.
Můžete využít tuto elektronickou službu:

Podání nelze učinit elektronicky.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.
Jaké jsou související předpisy:Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:Opravné prostředky nejsou stanoveny.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:Sankce nejsou stanoveny.
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Ministerstvo financí ČR

Za správnost návodu odpovídá:Městský úřad Jeseník, správní odbor
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Květoslava Pišková, tel: 584 498 481,kancelář 320 budova IPOS, Karla Čapka 1147/10
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:02.02.2021
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:02.02.2021
Datum konce platnosti návodu:Nestanoveno.