CZECH POINT – Konverze dokumentu z listinné do elektronické podoby

Název
CZECH POINT – Konverze dokumentu z listinné do elektronické podoby
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Konverze dokumentu z listinné do elektronické podoby (převedení dokumentu z listinné do elektronické podoby).
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Kontaktní místo Czech POINT – Městský úřad Jeseník, správní odbor, Květoslava Pišková, tel. 584 498 481.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):O konverzi může požádat kterýkoliv občan, neprokazuje se jeho totožnost.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Žadatel se dostaví osobně na kontaktní místo Czech POINT, bude mít s sebou listinu, kterou chce konvertovat. Po provedení konverze lze dokument žadateli předat třemi způsoby: 1. dokument bude vypálen na CD/DVD (tyto nosiče jsou již v ceně konverze) 2. dokument bude odeslán do internetové Úschovny, bude vytištěno potvrzení o předání s údaji, na základě kterých si dokument bude moci žadatel z Úschovny vyzvednout. 3. dokument bude uložen na žadatelův USB flash disk (tento nosič není v ceně konverze, na pracovišti Czech POINT jej nelze pořídit).
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Osobní návštěva na úřadě, ústní podání, předložení listiny, kterou chce občan konvertovat.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:MěÚ Jeseník, ul. K.Čapka, č. 1147/10, 3. NP., blok A, č. dv. 320 – Květoslava Pišková, tel. 584 498 481, viz úřední hodiny na odboru správním
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:Listina, která má být převedena do elektronické podoby. Z listiny musí být zřejmé, zda se jedná o: - prvopis - úředně ověřenou listinu - opis nebo kopii pořízena ze spisu - stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Předepsané formuláře nejsou stanoveny.
URL formuláře:www.czechpoint.cz/uschovna/
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Správní poplatek činí 30,- Kč každou stránku. Poplatek se hradí v hotovosti nebo platební kartou.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Při splnění všech podmínek bude konverze provedena na počkání po zaplacení správního poplatku.
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:Další činnosti nejsou požadovány.
Můžete využít tuto elektronickou službu:

Podání nelze učinit elektronicky.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů
Jaké jsou související předpisy:Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 365/2000, o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:Opravné prostředky nejsou stanoveny.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:Sankce nejsou stanoveny.
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Czech POINT

Úschovna dokumentů

Za správnost návodu odpovídá:Městský úřad Jeseník, správní odbor
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Květoslava Pišková, tel: 584 498 481,kancelář 320, budova IPOS, Karla Čapka 1147/10
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:01.02.2021
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:01.02.2021
Datum konce platnosti návodu:Nestanoveno.
Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:Konverze se neprovede: 1. je-li dokument v jiné než listinné podobě, 2. jde-li o listinu, jejíž jedinečnost nelze konverzí nahradit, např. občanský průkaz, pas, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, lovecký či rybářský lístek, vkladní knížku, šek, směnku, geometrický plán, rysy a technické kresby, 3. jsou-li na listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost, 4. není –li patrné, zda se jedná o prvopis, vidimovanou (ověřenou) listinu, opis nebo kopii pořízenou ze spisu, stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí vydaného podle jiného právního předpisu, 5. je-li dokument v listinné podobě opatřen plastickým textem nebo otiskem plastického razítka