Povolení ke zřízení a provozování reklamních zařízení v silničním ochranném pásmu

Název
Povolení ke zřízení a provozování reklamních zařízení v silničním ochranném pásmu
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Povolení ke zřízení a provozování reklamních zařízení v silničním ochranném pásmu
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Povolení ke zřízení a provozování reklamních zařízení v silničním ochranném pásmu
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Žadatel musí být právnickou osobou nebo jejím oprávněným zástupcem nebo fyzickou osobou způsobilou k právním úkonům a k právům a povinnostem.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Podání písemné žádosti se specifikací požadavku žadatele.
Fyzicky na Městský úřad Jeseník, odbor dopravy a sil. hospodářství, pracoviště K. Čapka 10/1147, Jeseník
Písemně na adresu: Městský úřad Jeseník, odbor dopravy a sil. hospodářství, pracoviště K. Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:písemná žádost adresovaná odboru dopravy a sil. hospodářství je zaevidována a po kontrole její úplnosti a projednání je vydáno rozhodnutí, které je buď zasláno poštou žadateli nebo je možno po dohodnout osobní převzetí.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Kde: Městský úřad Jeseník, K. Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník
S kým: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kdy: v úřední hodiny odboru
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:Vyplněnou žádost, náčrt reklamního zařízení, umístění a souhlas majitele pozemku, plnou moc či pověření, u právnické osoby, je-li žadatelem, i výpis z obchodního rejstříku (ověřený).
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Tiskopis formuláře žádosti lze získat na Městském úřadu Jeseník, odboru dopravy a sil. hospodářství nebo na internetové adrese www.jesenik.org
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Za povolení se nevyměřuje správní poplatek.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Lhůta pro vydání rozhodnutí je určena ustanovením § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:Dopravní inspektorát - Policie ČR-OŘ Jeseník, vlastník nemovitosti, na které má být reklamní zařízení zřizováno a provozováno.
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:Součinnost v případě potřeby upřesnění podkladů žádosti při projednávání žádosti s účastníky uvedenými v bodě 14, zpravidla se koná místní šetření.
Podle kterého právního předpisu se postupuje:zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Jaké jsou související předpisy:zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
stavební zákon č.183/2016 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:odvolání ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje cestou odboru dopravy a sil. hospodářství MěÚ Jeseník, odvolání je nutné podat do 15 dnů ode dne obdržení rozhodnutí.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:Pokuta až do výše 200 000,- Kč jak u fyzické osoby, tak u právnické osoby – dle § 42a a 42b zák. 13/1997 Sb., o PK, v platném znění.
Potřebujete se k věci dozvědět víc?:Dále se můžete obrátit na:Ing. Liberda Josef tel.: 584 498 420, Bc. Jiří Toman tel.: 584 498 402
Související životní situace a návody, jak je řešit, a další dokumenty:Vydáním povolení není dotčena povinnost získat další povolení např. od stavebního úřadu.
Za správnost návodu odpovídá:Městský úřad Jeseník, odbor dopravy a sil. hospodářství, vedoucí oddělení správy dopravy a pozemních komunikací.
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Bc. Jiří Toman
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:10.10.2018
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:10.10.2018