Návrh na upuštění od výkonu zbytku zákazu činnosti

Název
Návrh na upuštění od výkonu zbytku zákazu činnosti
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Návrh na upuštění od výkonu zbytku zákazu činnosti
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Návrh na upuštění od výkonu zbytku zákazu činnosti
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Žadatel musí být fyzickou osobou způsobilou k právním úkonům a k právům a povinnostem.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Podání písemné žádosti se specifikací požadavku žadatele.

- Fyzicky do podatelny Městského úřadu Jeseník, odboru dopravy a silničního hospodářství, K. Čapka 10/1147, Jeseník.

- Písemně na adresu: Městský úřad Jeseník, odbor dopravy a silničního hospodářství, K. Čapka 10/1147, Jeseník.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Písemný návrh adresovaný odboru dopravy a silničního hospodářství je zaevidován a po kontrole jeho úplnosti a projednání je vydáno rozhodnutí, které je zasláno poštou žadateli anebo je možno. dohodnout osobní převzetí.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Kde: Městský úřad Jeseník, K. Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník
S kým: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kdy: v úřední hodiny odboru
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:Občanský průkaz, vyplněnou žádost.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Tiskopis formuláře návrhu lze získat v kanceláři Městského úřadu Jeseník, odboru dopravy a silničního hospodářství, úsek přestupků a na internetové adrese.
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Správní poplatek se nevyměřuje.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Lhůta pro vyřízení je 30 dnů, při zvlášť složitých případech 60 dnů.
Podle kterého právního předpisu se postupuje:Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
Jaké jsou související předpisy:Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:Proti rozhodnutí se nelze odvolat.
Za správnost návodu odpovídá:Městský úřad Jeseník, odbor dopravy a silničního hospodářství.
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Ing. Liberda Josef, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství.
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:06.04.2012
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:25.09.2018
Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:O prominutí zbytku zákazu činnosti je možno požádat až po uplynutí poloviny doby zákazu činnosti