Buchtová Edith, Mgr.

Informace o osobě
Odbor / oddělení
Funkceochrana zemědělského půdního fondu, kácení dřevin
Popis

ochrana zemědělského půdního fondu, zemědělství a veterinární péče, ochrana přírody, odpadové hospodářství vypracovává stanoviska pro veškerá řízení na úseku stavebního zákona, týkající se ZPF, např. souhlas k odnětí zem. půdy ze ZPF, rozhodnutí v pochybnostech, zda se jedná o součást ZPF, souhlas k trase vedení liniové stavby, přestupkové řízení provádí terénní kontrolní činnost projednává a schvaluje návrhy kompletních pozemkových úprav projednává územně plánovací dokumentaci na území obce s rozšířenou půsovnost projednává návrhy ÚSES (územní systémy ekologické stability posuzuje návrhy na stanovení dobývacích prostorů a plánů otvírky přípravy a dobývání projednává přestupky na úseku ochrany zvířat proti týrání včetně preventivní činnost řeší stížnosti, podněty a poskytuje informace ukládá pokuty v přestupkovém řízen povoluje kácení dřevin rostoucích mimo les ukládá náhradní výsadbu a následnou péči o dřeviny určuje místa, kam mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad, který produkují, a zajišťuje místa, kam mohou fyzické osoby odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu kontroluje podle zákona o odpadech, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem pouze na základě písemné smlouvy s obcí a zda fyzická osoba, která není podnikatelem, se zbavuje odpadu pouze v souladu s tímto zákone kontroluje podle zákona o odpadech, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu se zákonem o odpadec kontroluje u provozovatele skládky placení poplatků za ukládání odpadů na skládky podle zákona o odpadecdle ustanovení mandátní smlouvy a smlouvy o službách řídí a kontroluje činnost mandatáře - dodavatele služeb na úseku odpadového hospodářství na území města Jeseník vykonává správu místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „místní poplatek)podle zákona o rostlinolékařské péči přijímá oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu škodlivých organismů a předkládá je rostlinolékařské správě k dalšímu řízen přijímá oznámení podle zákona o rostlinolékařské péči o připravované aplikaci přípravků na pozemcích využívaných vlastníky v rámci podnikaní. Projednává s nimi opatření k ochraně vče přijímá oznámení chovatelů včel o stanovištích včelstev a hromadném letu včel přijímá oznámení o letecké aplikaci přípravků a látek účinkujících na hmyz

Kontaktní informace
Emailedith.buchtova@mujes.cz
Telefon584 498 409
Kancelář
kancelář 452, 4. podlaží IPOS, Karla Čapka 1147/10
Kontaktujte mě

Osobní údaj, který tímto budeme zpracovávat, je e-mailová adresa. Tuto adresu potřebujeme k tomu, abychom Vám mohli odpovědět na dotaz, který nám položíte pomocí tohoto formuláře. E-mailovou adresu budeme zpracovávat po dobu 3 měsíců. Poté bude z databáze automaticky odstraněna.