Weiserová Regina, Ing.

Weiserová Regina, Ing.

Informace o osobě
Odbor / oddělení
Funkcevedoucí odboru
Popis

rozhoduje: v pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa, o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa, o souhlasu k návrhům územně plánovací dokumentace, jimiž mají být dotčeny lesní pozemky, pokud není příslušný kraj nebo ministerstvo,o souhlasu k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha, pokud není příslušný kraj, a o souhlasu k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa, o dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha,o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa do výměry 1 ha a o výši poplatků za odnětí, o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa, pokud nepřesahují jejich správní obvod,o povolení výjimky ze zákazu některých činností v lese,o stanovení podmínek ke konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese, pokud nepřesahují jejich správní obvod,o uložení opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku před škodami, které by mohly být způsobeny padáním kamenů, sesouváním půdy, pádem stromů a lavinami z lesních pozemků, a o tom, kdo ponese náklady s tím spojené o uložení opatření v případech mimořádných okolností, pokud nepřesahují jejich správní obvod o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních porostech mladších než 80 let,o podmínkách lesní dopravy po cizích pozemcích,o udělení nebo odnětí licence pro výkon funkce odborného lesního hospodářeo pověření právnické nebo fyzické osoby výkonem funkce odborného lesního hospodáře,o uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků, opatření ke zlepšení stavu lesů a plnění jejich funkcí, o zastavení nebo omezení výroby nebo jiné činnosti v lese v případech hrozících škod, pokud nepřesahují jejich správní obvod,vede evidenci nájmů a výpůjček pozemků určených k plnění funkcí lesa ve svém správním obvodu,zajišťuje zpracování osnovy,povoluje výjimky ze stanovené velikosti nebo šířky holé seče,povoluje výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění kultur, ustanovuje lesní stráž a zrušují ustanovení lesní stráže ve svém správním obvodu,soustřeďuje údaje lesní hospodářské evidence o lesích ve svém správním obvodu a postupují je pověřené organizační složce státu,vykonává dozor nad dodržováním tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě,přijímá oznámení dodavatelů o zamýšleném sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin a vyzvedávání sadebního materiálu a oznámení dodavatelů o zamýšleném sloučení reprodukčního materiálu a odběru částí rostlin při dalším vegetativním množení,vystavuje potvrzení o původu reprodukčního materiálu získaného z uznaných zdrojů reprodukčního materiálu ve svém územním obvodu a vede o tom evidenci,vystavuje nové potvrzení o původu reprodukčního materiálu pro oddíly získané sloučením oddílů a pro oddíly získané následným vegetativním množením, pro které bylo vystaveno potvrzení o původu, a vede o tom evidenci,vykonává dozor, jak fyzické a právnické osoby dodržují ustanovení tohoto zákona, předpisy vydané k jeho provedení a rozhodnutí vydaná na jejich základě, a ukládá opatření k odstranění zjištěných nedostatků,předává neprodleně údaje o vystavených potvrzeních o původu a o vystavených nových potvrzeních o původu pověřené osobě.

Kontaktní informace
Emailregina.weiserova@mujes.cz
Telefon584 498 422
Kancelář
kancelář 445, 4. podlaží IPOS, Karla Čapka 1147/10
Kontaktujte mě

Osobní údaj, který tímto budeme zpracovávat, je e-mailová adresa. Tuto adresu potřebujeme k tomu, abychom Vám mohli odpovědět na dotaz, který nám položíte pomocí tohoto formuláře. E-mailovou adresu budeme zpracovávat po dobu 3 měsíců. Poté bude z databáze automaticky odstraněna.