Umístění prodejního zařízení – stánky, pojízdná zařízení aj.

Název
Umístění prodejního zařízení – stánky, pojízdná zařízení aj.
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Identifikační číslo návodu:bude doplněno následně
Kód životní situace:bude doplněno následně
Pojmenování (název) životní situace:Umístění prodejního zařízení – stánky, pojízdná zařízení aj.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Osoba, která pro tento druh činnosti zábor veřejného prostranství (dále jen "VP") potřebuje. Zároveň je povinna před započetím užívání VP ohlásit tuto skutečnost správci poplatku
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Pokud právnická (dále jen "PO") nebo fyzická (dále jen "FO") osoba bude na VP provádět činnosti viz výše uvedené, musí ohlásit užívání VP příslušnému odboru či oddělení MěÚ Jeseník (oddělení majetku)
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Vyplněním Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství, které musí obsahovat:

- jméno, příjmení (obchodní jméno), bydliště (sídlo), RČ (IČ), peněžní ústav, číslo účtu

- přesné určení účelu, místa, doby a rozsahu užívání VP
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:S pracovníky MěÚ Jeseník (viz výše) v úřední hodiny oddělení či dle domluvy
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:Jméno, příjmení (obchodní jméno), bydliště (sídlo), RČ (IČ), případně kontaktní osoba s telefonním číslem žadatele
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství, které naleznete na stránkách města Jeseník www.jesenik.org nebo přímo na odboru stavebního úřadu, majetku a investic, oddělení majetku
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Místní poplatek, jehož výše je určena Obecně závaznou vyhláškou 7/2010, o místních poplatcích a činí 50,- Kč/m2/den
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Na počkání, ve zvlášť obtížných případech 30 – 60 dnů
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:Městská policie
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:Uvedení VP do původního stavu, ukončení činnosti na VP do ohlášeného termínu
Podle kterého právního předpisu se postupuje:Obecně závazná vyhláška 7/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Jaké jsou související předpisy:- Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů


- Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:Při nesplnění ohlašovací povinnosti nebo při včasném nezaplacení vyměřeného poplatku, může správce poplatku zvýšit poplatek až na trojnásobek
Potřebujete se k věci dozvědět víc?:- www.jesenik.org/mesto
Za správnost návodu odpovídá:MěÚ Jeseník, oddělení majetku
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Bc. Kamila Pecinová (+420 584 498 147)
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:01.02.2012
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:12.4.2017