Podmínky soutěže

  • Soutěžící je povinen absolvovat celou trasu pouze za pomoci vlastní síly a úsilí, a to pouze za pomoci chůze nebo běhu.
  • Soutěžící se účastní akce na vlastní nebezpečí.
  • Soutěžící může každou etapu absolvovat v libovolném opakování. Do hodnocení mu však bude vždy započítán pouze jeden pokus a to ten nejrychlejší.
  • Soutěžící musí absolvovat trasu se zařízením umožňující záznam GPS souřadnic v čase (obecně je tato funkce známá jako gps logger nebo také gps tracker).
  • Soutěžící musí takto pořízený GPS záznam z průběhu trasy etapy uložit pomocí aplikace strava (na webových stránkách www.strava.com nebo pomocí mobilní aplikace Strava pro Android nebo iOS). Tento uložený záznam musí být viditelný pro ostatní uživatele (nesmí být soukromý) a musí obsahovat příslušný “segment” určený pro danou výzvu.
  • Pořadatel bude po ukončení termínu soutěže (nejpozději do 10 dnů) kontaktovat vítěze přes systém strava.com. V případě, kdy se vyhlašovaný neozve do 5 dnů, má pořadatel právo oslovit s výhrou dalšího soutěžícího v pořadí.
  • Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v soutěži souhlasí soutěžící se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů v rámci této akce (dále jen „údaje”) do databáze Město Jeseník, IČO 00302724, Masarykovo nám. 167/1, jakožto správce (dále v tomto odstavci jen „město“), a s jejich následným zpracováním pro účely prověření platné účasti v akci a k odběru marketingových sdělení a to po dobu trvání tohoto souhlasu. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese města odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí akci. Pořadatel akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů akci přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech akce, bude toto učiněno ve formě dodatku a zveřejněno webových stránkách města. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro účast v akci.
Ke stažení