Interní auditor

Interní auditor je ve smyslu § 28 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, funkčně nezávislý zaměstnanec, který při výkonu své působnosti podléhá pouze starostovi, pokud právní předpis nestanoví jinak. Zároveň je úředníkem podřízeným podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a § 110 odst. 4 zákona o obcích tajemníkovi jako vedoucímu úřadu MěÚ plnícímu úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele. Interní auditor vykonává působnost města na úseku přezkoumávání a vyhodnocování finančních operací, vnitřního kontrolního systému a veřejnosprávní kontroly, ve spolupráci s externí odbornou službou. Zajišťuje zejména:

 • provádění finančních kontrol se zaměřením na dodržování zákonných norem a zásad hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti operací

 • vyhotovování zpráv o svých zjištěních a kontrolách přijatých opatření

 • zpracování střednědobého a ročního plánu vnitřních kontrol

 • zpracování roční zprávy o výsledcích vnitřních kontrol a veřejnosprávních kontrol v příspěvkových organizacích v působnosti města, kterou předkládá starostovi města

 • zpracování roční zprávy o výsledcích finančních kontrol, kterou předkládá Ministerstvu financí dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění

 • provádění následných kontrol plnění podmínek čerpání dotací ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje a jiných dotačních zdrojů

 • konzultační činnost a metodické řízení veřejnosprávní kontroly v městem zřízených příspěvkových organizacích, případně u jiných žadatelů či příjemců veřejné finanční podpory

 • plnění kontrolních úkolů uložených starostou města, jemuž podává písemnou zprávu o výsledcích kontrol

 • zpracování vnitřních předpisů ve shora uvedené oblasti, které po odsouhlasení právním oddělením jsou společně předkládány ke schválení starostovi nebo radě

 • kontrolu plnění vnitřního předpisu o finanční (veřejnosprávní) kontrole a předkládá starostovi nebo jiným orgánům návrhy opatření k nápravě zjištěných nedostatků

 • úzkou spolupráci s kontrolním výborem a finančním výborem; v kontrolním výboru plní funkci tajemníka.

Kontakt:
Ing. Jitka Zatloukalová
tel.: 584 498 426
jitka.zatloukalova@mujes.cz