Stav ovzduší

Měření stavu ovzduší na území města se provádělo od roku 1990 metodou tzv. pasivní sorpce. Jedná se o zachycení znečišťujících látek na sorbent uložený v měřícím zařízení. Tato metodika měření je vhodná pro sledování dlouhodobých trendů ve znečištění ovzduší. Sledovaly se zde hodnoty oxidu siřičitého (SO2) a oxidů dusíku (NOX).

Měření bylo prováděno zpočátku ve dvou stanicích, které byly umístěny na ulicích Bezručova a Lipovská. Od dubna 1992 přibyla další měřící stanice v ulici Šumperská. Výsledky měření (průměrné měsíční koncentrace dané znečišťující látky) jsou uvedeny v přiložených souborech. Služba měření kvality ovzduší byla ukončena k 31. březnu 2020.

Vlastní měření kvality ovzduší v Jeseníku provádí Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Automatická měřící stanice je umístěna v Lázních Jeseník, kde jsou mj. měřeny koncentrace SO2, NO2, polétavého prachu (PM10) a ozonu (O3). Podrobnější informace, výsledky a průběh měření v časových intervalech z této stanice jsou uvedeny na webových stránkách ČHMÚ.

Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a maximální počet jejich překročení za kalendářní rok:

Znečišťující látka

Doba průměrování

Imisní limit (μg/m3)

Maximální počet překročení

Oxid siřičitý (SO2)

1 hodina

350

24

24 hodin

125

3

Oxid dusičitý (NO2)

1 hodina

200

18

1 kalendářní rok

40

0

Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace:

Znečišťující látka

Doba průměrování

Imisní limit (μg/m3)

Oxid siřičitý (SO2)

kalendářní rok a zimní období*

20

Oxidy dusíku (NOX)

1 kalendářní rok

30

*1. října - 31. března

Ke stažení
0%