Akční plán rozvoje města

Akční plán rozvoje města je strategický dokument stanovující aktuální konkrétní priority realizace dlouhodobé strategie rozvoje města. Cílem akčního plánu je koncepční přístup k rozvoji města Jeseník, tedy maximální využití synergického efektu součinnosti aktivit v rámci města. Akční plán konkretizuje navrhované aktivity na nejbližší dva roky a uvádí aktivity sloužící k naplnění rozvojových záměrů. Ve výčtu konkrétních aktivit může docházet při aktualizaci akčního plánu k úpravám, doplněním, vypuštěním, a to v návaznosti na vývoj situace ve městě nebo s ohledem na dostupné zdroje financování. V průběhu plnění akčního plánu bude jeho plnění projednáno alespoň jedenkrát ročně zastupitelstvem města, po skončení platnosti akčního plánu proběhne vyhodnocení plnění za celé dvouleté období zpracovatelem akčního plánu, jehož cílem bude zjistit, zda realizace aktivit skutečně přispěla k deklarovaným cílům a zda došlo k požadovanému pokroku. I s ohledem na to, bude vytvořen akční plán na další období.

Ke stažení