Odbor školství, kultury a sportu

Odbor školství, kultury a sportu
 Kontaktní informace
 AdresaIPOS - Karla Čapka 1147/10, Jeseník
 Telefon584 498 525
 Emailiva.peitlova@jesenik.cz
ISDS:
vhwbwm9
Zaměstnanci odboru/oddělení
Peitlová Iva, Ing.
vedoucí odboru
584 498 525
iva.peitlova@jesenik.cz
kancelář 308, 3. podlaží IPOS, Karla Čapka 1147/10
referent
584 498 523
renata.cihalova@jesenik.cz
kancelář 310, 3. podlaží IPOS, Karla Čapka 1147/10
referent, dotace z rozpočtu města
584 498 524
vendula.dolezelova@jesenik.cz
kancelář 309, 3. podlaží IPOS, Karla Čapka 1147/10
referent
584 498 522
lenka.frenclova@jesenik.cz
kancelář 310, 3. podlaží IPOS, Karla Čapka 1147/10
referent, dotace z rozpočtu města, agenda sportu
584 498 407
david.koukal@jesenik.cz
kancelář 310, 3. podlaží IPOS, Karla Čapka 1147/10
koordinátorka projektu MAP IV
584 498 526
klara.kozubova@jesenik.cz
kancelář 310, 3. podlaží IPOS, Karla Čapka 1147/10
Řešení životních situací
Odbor neposkytuje žádná řešení životních situací
Formuláře
Popis činnosti odboru/oddělení

Školství

Vykonává státní správu a samosprávu podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Provádí návrh rozpisu rozpočtu přímých neinvestičních výdajů na kalendářní rok za mateřské školy, základní školy a školská zařízení a předkládá tento návrh Krajskému úřadu Olomouckého kraje v souladu s § 161 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon).

V souladu se závaznými zásadami a postupy rozpisu finančních prostředků mateřským a základním školám a školským zařízením sleduje plnění rozpočtových ukazatelů i realizaci dohodnutých opatření a podává krajskému úřadu návrh na úpravu rozpočtu přímých výdajů jednotlivých příspěvkových organizací v průběhu kalendářního roku.

Projednává rozpisy rozpočtů a úpravy se školami a školskými zařízeními zřizovanými obcemi v obvodu působnosti.

Zpracovává a kontroluje statistické výkaznictví škol a školských zařízení v obvodu působnosti zařazených do programu statistických zjišťování podle zvláštního právního předpisu na daný rok.

Za město jako zřizovatele v souladu s obecně závaznými předpisy a vnitřními předpisy města metodicky vede a kontroluje školy a školská zařízení zřizované městem:

  • Mateřská škola Kopretina Jeseník, příspěvková organizace, Tyršova 307,
  • Mateřská škola Karla Čapka Jeseník, příspěvková organizace, Karla Čapka 353,
  • Mateřská škola Jeseník, Křížkovského 1217, příspěvková organizace,
  • Mateřská škola Jeseník, Jiráskova 799, příspěvková organizace,
  • Základní škola Jeseník, příspěvková organizace, Nábřežní 413,
  • Základní umělecká škola Jeseník, 28. října 873,
  • Středisko volného času DUHA Jeseník, Průchodní 154, (dále jen „školské PO“)

Řeší koncepční záležitosti školských PO, zpracovává koncepční materiály, sleduje naplněnost škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných městem, připravuje návrhy pro efektivní využití kapacity těchto zařízení. Ve spolupráci s řediteli řeší organizační a provozní záležitosti příspěvkových organizací.

Sestavuje rozpočet provozních příspěvků a závazných ukazatelů pro školské PO, ve spolupráci s řediteli sestavuje plán oprav, údržby, investic a další podklady pro tvorbu rozpočtu, sleduje a kontroluje hospodárné čerpání rozpočtu, odpovídá za čerpání finančních prostředků ze svěřené části rozpočtu, zabezpečuje rozbory hospodaření školských PO a kontroluje účetní závěrky školských příspěvkových organizací, zpracovává podklady k závěrečnému účtu města za všechny příspěvkové organizace zřizované městem.

Pro školské PO zpracovává návrhy zřizovacích listin, jejich dodatků a příloh s vymezením majetku předávaného k hospodaření, ve spolupráci s řediteli zajišťuje evidenci a aktualizaci údajů o školách a školských zařízeních zřizovaných městem v rejstříku škol a školských zařízení, vedeném resortním ministerstvem.

Zajišťuje vyhlášení a průběh konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitele školy a školského zařízení, zpracovává podklady pro odměňování ředitelů, navrhuje Pravidla pro stanovení platů a odměn ředitelům škol a předškolních zařízení, připravuje návrhy vnitřních předpisů v oblasti školství.

Zprostředkovává komunikaci školských PO s příslušnými útvary MěÚ, zabezpečuje spolu s interním auditorem města kontrolu využití příspěvků města ve svých příspěvkových organizacích.

V oblasti školství spolupracuje s dobrovolnými svazky obcí, jichž je město členem, spolupracuje s nestátními neziskovými organizacemi a organizacemi dětí a mládeže, spolupracuje s Komisí pro výchovu, vzdělávání a komunitní plánování.

Kultura

Za město jako zřizovatele v souladu s obecně závaznými předpisy a vnitřními předpisy města metodicky vede a kontroluje kulturní příspěvkovou organizaci:

  • Městská kulturní zařízení Jeseník, příspěvková organizace, 28. října 880, (dále jen „MKZ“)

Připravuje návrhy kulturní politiky města na všech úsecích kulturního a společenského života ve městě, podílí se na organizování významných kulturně společenských akcí. Shromažďuje a analyzuje údaje o místní kultuře.                                                                                   
 

Sestavuje rozpočet provozních příspěvků a závazných ukazatelů MKZ, ve spolupráci s ředitelem sestavuje plán oprav, údržby, investic a další podklady pro tvorbu rozpočtu, sleduje a kontroluje hospodárné čerpání rozpočtu, odpovídá za čerpání finančních prostředků ze svěřené části rozpočtu, zabezpečuje rozbory hospodaření MKZ a kontroluje účetní závěrky MKZ.

Zpracovává návrhy zřizovacích listin MKZ, jejich dodatků a příloh s vymezením majetku předávaného k hospodaření, zajišťuje vyhlášení a průběh konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitele.

Zprostředkovává komunikaci MKZ s příslušnými útvary MěÚ. Spolupracuje se státními orgány, nestátními neziskovými organizacemi v oblasti kultury, občany a poskytuje jim metodickou pomoc.

Organizačně zajišťuje zpracování kroniky města.

Sport

Zajišťuje podklady pro koncepce rozvoje v oblasti sportu a tělovýchovy, zajišťuje aktualizaci Plánu rozvoje sportu ve městě, spolupracuje při monitoringu, analýzách v oblasti sportu s řediteli škol, sportovními kluby a oddíly při zpracovávání koncepčních materiálů na podporu sportu a tělovýchovy.

Zpracovává podklady pro činnosti v oblasti investiční výstavby, monitoruje využití zařízení pro sport a tělovýchovu.

Koordinuje spolupráci sportovních klubů a oddílů, poskytuje poradenskou pomoc nestátním neziskovým organizacím a subjektům působícím v oblasti sportu k dotacím, zejména ve vztahu k zákonným normám, finančním zdrojům, stanovování postupů a zásad výběru žadatelů a provádění vyhodnocení projektů a provádění veřejnosprávních kontrol v rámci vyúčtování dotací.

Dotace z rozpočtu města

Zabezpečuje agendu poskytování dotací z rozpočtu města neziskovým organizacím a jiným subjektům na podporu veřejně prospěšných aktivit v oblastech sportu a tělovýchovy, kultury, vzdělávání, volného času, životního prostředí a regionálního rozvoje.

Připravuje návrhy Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města, návrhy dotačních programů, návrhy smluv o poskytování dotací a zpracovává návrhy všech změn.

Zpracovává žádosti o dotace z rozpočtu města, předkládá podklady Dotační komisi a orgánům města dle Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města a zároveň zajišťuje projednání žádostí za sociální oblast.

Poskytuje konzultační a metodickou pomoc žadatelům o dotace z rozpočtu města.

Kontroluje správné využití poskytnutých dotací a spolu s interním auditorem prování kontrolu u příjemců dotací z rozpočtu města.