Odbor tajemníka

Odbor tajemníka
 Kontaktní informace
 AdresaMasarykovo nám. 167/1, Jeseník
 Emailzdenka.exelova@jesenik.cz
ISDS:
vhwbwm9
 Úřední hodiny
Pondělí08:00 - 17:00 (sekretariát)
Úterý08:00 - 14:00 (sekretariát)
Středa08:00 - 17:00 (sekretariát)
Čtvrtek08:00 - 14:00 (sekretariát)
Pátek08:00 - 13:00 (sekretariát)
Zaměstnanci odboru/oddělení
vedoucí odboru
584 498 160
zdenka.exelova@jesenik.cz
kancelář 517, 1. patro radnice, Masarykovo nám. 167/1
informatik
584 498 130
marian.brabec@jesenik.cz
kancelář 302, 3. podlaží IPOS, Karla Čapka 1147/10
informatik
584 498 140
radek.dutka@jesenik.cz
kancelář 302, 3. podlaží IPOS, Karla Čapka 1147/10
informatik
584 498 433
jiri.janicek@jesenik.cz
kancelář 302, 3. podlaží IPOS, Karla Čapka 1147/10
právník
584 498 106
dana.joanidu@jesenik.cz
kancelář 517, 1. patro radnice, Masarykovo nám. 167/1
Řešení životních situací
Odbor neposkytuje žádná řešení životních situací
Formuláře
Tento odbor nemá nahrány žádné soubory ke stažení
Informace
Nejsou vloženy žádné informace
Popis činnosti odboru/oddělení

Útvar tajemníka zajišťuje zejména:

 • Zajišťuje agendu kolektivní smlouvy (je-li sjednána) a pracovního řádu.
 • Spravuje sociální fond města včetně evidence osobních kont a zajišťuje jeho používání dle stanovených pravidel.

 • Vede agendu spojenou se zvyšováním kvalifikace zaměstnanců v MěÚ, včetně kontaktu se školícími agenturami.
 • Vede agendu komplexního vzdělávání zaměstnanců města, zejména úředníků podle zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění.
 • Zajišťuje výkon samostatné působnosti města v oblasti právních vztahů a právní agendy města, zejména:
 • zastupuje nebo zajišťuje zastupování města  a jeho orgánů v soudních řízeních, rozhodčích sporech
 • pokud není v organizačním řádu výslovně stanoveno jinak, zastupuje město jako právnickou osobu a jeho orgány ve správních řízeních, v nichž sám nepůsobí jako správní orgán
 • v souladu s vnitřním předpisem závazně posuzuje po právní stránce smlouvy, objednávky, apod. (dále jen „smlouvy“) jejichž účastníkem je město; přitom je oprávněno zkoumat soulad smluv s právními předpisy, včetně hospodárnosti a účelnosti dle § 38 zákona o obcích, s vnitřními předpisy, závazkovými vztahy a s usneseními orgánů města, včetně jejich důvodových zpráv
 • pokud se dohodne s příslušným útvarem nebo orgánem města, vytváří smlouvy, resp. závazkové právní vztahy
 • závazně posuzuje a po legislativní stránce dopracovává na základě návrhů útvarů nebo orgánů města právní předpisy města nebo vnitřní předpisy města a spolu s věcně příslušným útvarem je předkládá ke schválení příslušnému orgánu města
 • na základě návrhů příslušných útvarů nebo orgánů města závazně posuzuje a dopracovává po legislativní stránce zřizovací listiny příspěvkových organizací zřizovaných městem a zakládací listiny právnických osob zřizovaných městem, nebo v nichž má město majetkovou účast
 • poskytuje právní poradenství pro potřeby tajemníka, útvarů a orgánů města
 • v rozsahu svých kompetencí vydává závazné metodické pokyny a vzory
 • v souladu s vnitřním předpisem je oprávněno společně se správním odborem metodicky řídit a kontrolovat ochranu všech osobních údajů spravovaných městem
 • je oprávněno metodicky a odborně řídit a kontrolovat dodržování ochrany  jiných  údajů (obchodního tajemství, práva duševního vlastnictví, atp.)
 • na základě pokynu tajemníka zabezpečuje uzavření veřejnoprávní smlouvy
 • vede centrální evidenci právních předpisů města a vnitřních předpisů města (ostatních předpisů).
 • Komplexní agendu spojenou s bezpečností a ochranou zdraví při práci a požární ochranou města a jeho zaměstnanců, včetně souvisejících ochranných pracovních pomůcek, desinfekčních prostředků a nářadí, dle platného vnitřního předpisu.
 • Zpracovává komplexně platy (mzdy) zaměstnanců města a uvolněných členů zastupitelstva a zajišťuje zákonné odvody z mezd dle příslušných právních předpisů.
 • Zabezpečuje provádění zákonných odvodů z příjmů ze sociálního fondu.
 • Dodavatelsky zpracovává mzdy jiným obcím nebo osobám v rozsahu daném smluvním vztahem.
 • Vede a zabezpečuje personální agendu zaměstnanců města a uvolněných členů zastupitelstva (s výjimkou agendy svěřené jinému útvaru nebo orgánu města), včetně uzavírání, změn nebo ukončování pracovních poměrů zaměstnanců, navrhování funkčního a platového zařazení zaměstnanců a platových postupů.
 • Zabezpečuje plnění všech povinností zaměstnavatele, daných pracovně-právními předpisy o zaměstnanosti, předpisy na úseku sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, souvisejícími daňovými předpisy, a ve vztahu k příslušným kontrolním orgánům.
 • Vede komplexní agendu cestovních náhrad dle zákoníku práce a prováděcího právního předpisu; ve spolupráci s finančním odborem zabezpečuje řádné proplácení cestovních náhrad; je gestorem vnitřního předpisu v této oblasti.
 • Provádí za zaměstnavatele kontrolu dodržování režimu dočasně práce neschopných zaměstnanců.

Exekuce:

 • komplexní vymáhání pohledávek v samostatné anebo v přenesené působnosti I až III s výjimkou činností, které jsou právním předpisem, Organizačním řádem nebo jiným vnitřním předpisem svěřeny jinému útvaru nebo orgánu města, anebo smluvně zajišťovány jinou osobou; za tím účelem je oprávněn podávat návrhy na výkon rozhodnutí soudu, soudnímu exekutorovi nebo obecnému správci daně
 • je exekučním správním orgánem podle hlavy XI. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu a  § 149 zákona o obcích pokud není v právním předpise nebo v Organizačním řádu u jiného útvaru výslovně stanoveno jinak
 • při vymáhání pohledávek podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, má postavení správce daně.

Správní orgán:

 • dle zákona č. 39/1993 Sb., o pokutách a sankcích za nedodržování zákonů upravujících transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, v platném znění, v přenesené působnosti III.
 • v protestaci směnek dle § 57 – § 65, zákona č. 191/1950 Sb., zákona směnečného  a šekového, ve znění pozdějších předpisů, v samostatné působnosti města
 • je správním orgánem pro ostatní správní delikty, pokud nejsou v kompetenci jiných útvarů města, anebo pokud tak výjimečně ze zákonem stanovených důvodů (např. podjatost všech zaměstnanců jinak věcně příslušného odboru) písemně rozhodne tajemník MěÚ.

Zmocnění rady města k řízení o správních deliktech v samostatné působnosti:

Rada města svěřuje podle ust. § 102 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, oddělení právnímu a personálnímu, aby v samostatné působnosti provádělo  správní řízení a ukládalo pokuty za správní delikty podle ust. § 58 odst. 2 nebo odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ve věcech, které nespadají do působnosti odboru stavebního úřadu, majetku a investic anebo odboru životního prostředí.

Veřejný opatrovník:

Na základě pravomocného rozhodnutí soudu, státního zástupce nebo správního orgánu vykonává funkci tzv. „veřejného opatrovníka“ za město Jeseník u  zletilých osob; to neplatí u opatrovnictví ve věcech sociálně-právní ochrany dětí, kde  je kompetentní odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany dětí.