Odbor finanční

Odbor finanční
 Kontaktní informace
 AdresaTovární 1287/4, Jeseník
 Telefon584 498 133
 Emailkarel.buchta@jesenik.cz
ISDS:
vhwbwm9
 Úřední hodiny
Pondělí08:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 (pokladny)
Úterý08:00 - 12:00 a 13:00 - 14:00 (pokladny)
Středa08:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 (pokladny)
Čtvrtek08:00 - 12:00 a 13:00 - 14:00 (pokladny)
Pátek08:00 - 12:00 (pokladny)
Zaměstnanci odboru/oddělení
Buchta Karel, Ing.
vedoucí odboru
584 498 133
karel.buchta@jesenik.cz
kancelář 204, 1. patro Tovární 1287/4
účetní
584 498 120
radomira.beierova@jesenik.cz
kancelář 208, 1. patro Tovární 1287/4
vymáhání pohledávek
584 498 436
eva.fedakova@jesenik.cz
kancelář 540, 5. podlaží IPOS, Karla Čapka 1147/10
zástupce vedoucího odboru, rozpočet města
584 498 127
ludmila.frenstatska@jesenik.cz
kancelář 209, 1. patro Tovární 1287/4
účetní
584 498 122
michaela.galikova@jesenik.cz
kancelář 210, 1. patro Tovární 1287/4
pokladna
584 498 435
anna.kubova@jesenik.cz
kancelář 541, 5. podlaží IPOS, Karla Čapka 1147/10
účetní
584 498 119
vendula.maskova@jesenik.cz
kancelář č. 212, 1. patro Tovární 1287/4
Účetní
584 498 121
sona.reichlova@jesenik.cz
kancelář 210, 1. patro Tovární 1287/4
poplatky, pokladna
584 498 452
zdenka.smerdova@jesenik.cz
kancelář 541, 5. podlaží IPOS, Karla Čapka 1147/10
pokladna
584 498 117
dana.skodova@jesenik.cz
kancelář 101, přízemí Tovární 1287/4
Formuláře
Informace
Nejsou vloženy žádné informace
Popis činnosti odboru/oddělení

Odbor zajišťuje v samostatné působnosti města tyto činnosti:

 • Zpracování návrhu ročního rozpočtu města, jeho zveřejnění, projednání v orgánech města, provádění změn rozpočtu města.
 • Zpracování a aktualizaci rozpočtového výhledu, jeho zveřejnění, projednání v orgánech města.
 • Vypracování závěrečného účtu města, jeho zveřejnění, projednání v orgánech města.
 • Finanční vypořádání se Státním rozpočtem a s veřejnoprávními institucemi.
 • Průběžnou kontrolu a vyhodnocování hospodaření dle schváleného rozpočtu města, informování orgánů města o hospodaření a stavu finančních prostředků.
 • Organizaci přezkumu hospodaření města ve spolupráci s kontrolními orgány, zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření předkládá k projednání zastupitelstvu města, dohlíží nad naplněním přijatých opatření k nápravě nedostatků.
 • Správu peněžních fondů města a evidenci smluv o peněžních půjčkách.
 • Komplexně zajišťuje pojištění majetku města.
 • Administrativu finančního výboru, hlavní inventarizační komise.
 • Analytickou evidenci majetku města, organizaci provádění inventarizací majetku a závazků.
 • Analytickou evidenci předpisů a přijatých plateb ke svěřeným příjmovým agendám, vyhodnocování jejich salda a vymáhání nedoplatků.
 • Výdej a evidenci známek pro psy popř. jiných identifikačních nástrojů.
 • Veškerý hotovostní a bezhotovostní platební styk města.
 • Účetní evidenci města, zpracování účetních závěrek.
 • Evidenci, likvidaci a úhradu přijatých faktur, smluv, poukazů a dalších účetních dokladů, na základě nichž jsou prováděny platby.
 • Zprostředkovává přiřazování přijatých plateb k příslušným předpisům v příjmových agendách spravovaných ostatními útvary.
 • V souladu s příslušnými právními předpisy zajišťuje za město zpracování a podání daňového přiznání k dani z příjmů a k dani z přidané hodnoty.
 • V součinnosti s informatiky zajišťuje provoz integrovaného ekonomického informačního systému (EIS).
 • Zajišťuje výběr zhotovitele a realizaci výběrového řízení u zakázek v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a podle vnitřního předpisu.
 • V přenesené působnosti I, funkci správního orgánu dle zákona č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách, v platném znění, provádí s tím související správní řízení, vydává příslušná rozhodnutí, vybírá správní poplatky.
 • V přenesené působnosti I, správu místního poplatku ze psů, místního poplatku z pobytu dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění.
 • Komplexní vymáhání pohledávek v samostatné anebo v přenesené působnosti I až III, s výjimkou činností, které jsou právním předpisem, Organizačním řádem nebo jiným vnitřním předpisem svěřeny jinému útvaru nebo orgánu města, anebo smluvně zajišťovány jinou osobou; za tím účelem je oprávněn podávat návrhy na výkon rozhodnutí soudu, soudnímu exekutorovi nebo obecnému správci daně.
 • Je exekučním správním orgánem podle hlavy XI. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a § 149 zákona o obcích, pokud není v právním předpise nebo v Organizačním řádu u jiného útvaru výslovně stanoveno jinak.
 • Při vymáhání pohledávek podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, má postavení správce daně.