Oddělení investic

Oddělení investic
 Kontaktní informace
 AdresaTovární 1287/4, Jeseník
 Telefon584 498 132
 Emailgabriela.otavova@mujes.cz
ISDS:
vhwbwm9
Zaměstnanci odboru/oddělení
veřejné zakázky malého rozsahu, majetkoprávní vztahy
584 498 137
monika.blandova@jesenik.cz
kancelář 201, 1. patro Tovární 1287/4
realizace investičních akcí
584 498 112
marek.fatura@jesenik.cz
kancelář 201, 1. patro Tovární 1287/4
předprojektová a projektová příprava staveb
584 498 186
eva.rajculova@jesenik.cz
kancelář 205, 1. patro Tovární 1287/4
předprojektová a projektová příprava staveb
584 498 176
roman.stepan@jesenik.cz
kancelář 206, 1. patro Tovární 1287/4
předprojektová a projektová příprava staveb
584 498 185
lenka.uhrova@jesenik.cz
kancelář 206, 1. patro Tovární 1287/4
Řešení životních situací
Odbor neposkytuje žádná řešení životních situací
Formuláře
Tento odbor nemá nahrány žádné soubory ke stažení
Informace
Nejsou vloženy žádné informace
Popis činnosti odboru/oddělení

V samostatné působnosti tuto činnost:

  • Veškerou agendu v oblasti investic u nemovitostí ve vlastnictví města a jejich velkých oprav, tj. oprav nemovitých věcí s předpokládanou hodnotou nad 500 tis. Kč/akci bez DPH, včetně technického dozoru investora vyjma náročných investičních akcí, kde může technický dozor investora zajistit smluvně, vyjma krizových situací (živelné pohromy, závažné havárie, stavy nebezpečí, nouzové stavy apod.), kdy rada města rozhodla o tom, že pro tuto agendu bude příslušným útvarem odbor, oddělení nebo organizace města, kteří jsou jmenovitě uvedeni v seznamu škod schválených radou města.
  • Veškerou agendu v oblasti investic u movitého majetku města s předpokládanou hodnotou nad 500 tis. Kč/akci bez DPH, vyjma movitého majetku města svěřeného Organizačním řádem či jiným vnitřním předpisem jinému útvaru; ve spolupráci s příslušnými správci ORJ zpracovává návrh plánu investic a velkých oprav.
  • Předprojektovou a projektovou přípravu městských investic a velkých oprav, podklady pro vydání správních rozhodnutí či jiných stanovisek dle stavebního zákona, včetně souvisejících podkladů z katastrálního úřadu.
  • V součinnosti s Odborem tajemníka (v souladu s vnitřním předpisem) přípravu smluv vyplývající z kompetence oddělení investic.
  • Řešení reklamací u zakázek realizovaných v kompetenci oddělení investic; netýká se zakázek, kde oddělení investic vykonávalo pouze funkci administrátora zadávacího řízení, a případů, kdy tajemník MěÚ nebo rada města pověří tímto úkolem jiný útvar.
  • Vydávání a podepisování osvědčení (referencí) dodavatelům u investičních akcí města realizovaných oddělením investic.
  • Výběr zhotovitele a realizaci výběrového řízení u zakázek, pokud nespadají dle jiného vnitřního předpisu do kompetence jiného útvaru; přitom postupuje v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a podle vnitřního předpisu.
  • Ve své působnosti vyhledává informace v oblasti dotační politiky, zpracovává podklady a podává žádosti o dotace, zajišťuje dotační management.
  • V souladu s usneseními orgánů města připravuje a realizuje pronájmy, výpůjčky, převody majetku a uzavírání smluv o zástavních právech a věcných právech k věcem cizím včetně získávání souvisejících listin vydaných státními orgány (např. z katastrálního úřadu) nebo jiných veřejných listin (notářských a exekutorských zápisů, souhlasných prohlášení, apod.), a to pouze u investičních akcí města realizovaných oddělením investic.