Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu

Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu
 Kontaktní informace
 AdresaTovární 1287/4
 Telefon584 498 183
 Emailmartina.pavlatkova@jesenik.cz
ISDS:
vhwbwm9
Zaměstnanci odboru/oddělení
zástupce vedoucí, šéfredaktor
584 498 102
jan.mrosek@jesenik.cz
Katovna, Palackého 176/12
pracovník informačního centra
584 453 693
lucie.culakova@jesenik.cz
Katovna, Palackého 176/12
agenda dotací
584 498 116
lukas.gron@jesenik.cz
kancelář 202, 1. patro Tovární 1287/4
agenda dotací a rozvoje města
584 498 183
martina.pavlatkova@jesenik.cz
kancelář č. 202, 1. patro Tovární 1287/4
pracovník cestovního ruchu, partnerská města
584 453 693
lucie.tenekedzi@jesenik.cz
Katovna, Palackého 176/12
Řešení životních situací
Odbor neposkytuje žádná řešení životních situací
Formuláře
Tento odbor nemá nahrány žádné soubory ke stažení
Informace
Nejsou vloženy žádné informace
Popis činnosti odboru/oddělení

Zajišťuje zejména:

 • Komplexní agendu strategického rozvoje města – vypracování a aktualizace Strategického plánu rozvoje a navazujícího Akčního plánu, případně dalších rozvojových dokumentů města.
 • Zpracování databáze projektových záměrů města.
 • Vyhledávání a evidenci nabídek či možnosti dotací, podpůrných programů, fondů evropské unie apod., posuzování jejich využitelnosti a reálnosti získání městem.
 • Koordinaci dotační agendy města. Posouzení návaznosti projektů na strategii města, kraje, národní rozvojový plán, další strategie v daném oboru, návaznost na priority politiky EU.
 • Zpracování podkladů pro získání dotací a vyžadovaných zpráv o využití získaných prostředků ze strany poskytovatelů dotací.
 • Projednání návrhů aktivit jiných investorů na území města v mezích strategického plánu.
 • Poradenskou, konzultační a metodickou činnost v oblasti dotační politiky pro odbory a oddělení městského úřadu a organizace města.
 • Spolupráci s Komisí pro rozvoj města a zabezpečení podkladů pro jednání této komise.
 • Chod informačního centra – poskytování informací o regionu, prodej základních turistických potřeb, upomínkových předmětů, regionálních výrobků, rozvoj česko-polské spolupráce, zprostředkování průvodcovských služeb, atd.
 • Koordinaci aktivit v oblasti rozvoje cestovního ruchu, včetně přeshraniční spolupráce, shromažďování a aktualizaci informací z této oblasti.
 • Spolupráci s informačními centry v regionu.
 • Vydávání vlastních tištěných materiálů o městě Jeseník a jeho okolí.
 • Obsahovou stránku, jazykovou korekturu a vydávání měsíčního periodika Naše město (redakce měsíčníku).
 • Spolupráci na organizaci akcí pořádaných a spolupořádaných městem Jeseník (např. zahájení turisticko-lázeňské sezóny)
 • Činnosti spojené s realizací projektů financovaných z krajského či státního rozpočtu v oblasti cestovního ruchu, ve kterých je žadatelem město Jeseník. Jedná se o tvorbu žádostí, administraci projektů a fyzickou realizaci.
 • Realizaci projektů z Fondu mikroprojektů, ve kterých je žadatelem město Jeseník, zejména koordinaci mezi městem Jeseník a rozvojovými agenturami nebo dalšími subjekty, kontrolu plnění podmínek dotací u těchto projektů – kontrolu věcné správnosti.
 • Agendu spolupráce s partnerskými městy.
 • Prezentaci a koncepční přístup města k pramenům a drobným památkám směrem k turistům a občanům města, metodické vedení setkání Rady pramenů.
 • Spolupráci na konkrétních projektech a kompletaci podkladů od dalších útvarů města pro volené zástupce města v orgánech: Sdružení měst a obcí Jesenicka (SMOJ), Mikroregion Jesenicko (MRJ), Euroregion Praděd, Sdružení cestovního ruchu Jeseníky, případně dalších obdobných sdruženích, pokud je město jejich členem.
 • Platbu členských příspěvků organizacím, ve kterých je město členem.