DPO - pověřenec pro ochranu osobních údajů

DPO - pověřenec pro ochranu osobních údajů
 Kontaktní informace
 AdresaKarla Čapka 1147/10, Jeseník
 Telefon584 498 426
 Emailpoverenec.oou@jesenik.cz
ISDS:
vhwbwm9
Zaměstnanci odboru/oddělení
DPO - pověřenec, interní audit
584 498 426
poverenec.oou@jesenik.cz
kancelář 244, 2. podlaží B IPOS, Karla Čapka 1147/10
Řešení životních situací
Odbor neposkytuje žádná řešení životních situací
Formuláře
Tento odbor nemá nahrány žádné soubory ke stažení
Informace
Nejsou vloženy žádné informace
Popis činnosti odboru/oddělení

Město Jeseník zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Město Jeseník je správcem (v některých případech i zpracovatelem) Vašich osobních údajů.

Kontaktní adresa správce:
Město Jeseník, IČ 00302724, se sídlem Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník, telefon +420 584 498 111, e-mail posta@mujes.cz,  ID datové schránky: vhwbwm9

Město Jeseník na základě povinnosti uložené mu obecným nařízením jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:
Město Jeseník, IČ 00302724, se sídlem Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník, telefon +420 584 498 426, e-mail:  poverenec.oou@mujes.cz,  ID datové schránky: vhwbwm9

Město Jeseník jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účely:

  1. výkonu státní správy,
  2. výkonu samosprávy,
  3. poskytování dotací a návratných finančních výpomocí,
  4. zajištění interních procesů,
  5. komunikace s občany.

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na město Jeseník vztahují a dále na základě splnění úkolů ve veřejném zájmu nebo výkonu veřejné moci, kterou je město pověřeno.

Další nezbytné osobní údaje jsou případně shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi městem a subjekty osobních údajů.

V souvislosti s nutností zajištění některých interních procesů a komunikace s občany zpracovává dále město, ve svém oprávněném zájmu, některé adresní a identifikační údaje svých zaměstnanců a členů orgánů města.

Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu subjektů údajů, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím, není městu uložena zvláštním právním předpisem anebo k tomu subjekt údajů neudělil souhlas.

Při zpracování osobních údajů u města nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.