Zákon o střetu zájmů

Nahlížení do registru oznámení

Každý má dle ustanovení § 13 a násl. zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: "zákon o střetu zájmů"), právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru oznámení a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Výpisy a opisy evidenční orgán žadatelům o nahlížení do registru oznámen neověřuje a také jim neposkytuje fotokopie písemností vedených v registru oznámen. 

Do registru oznámení je možné nahlížet osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě (dále jen „v elektronické podobě"). Pro žádost o nahlédnutí do registru oznámení je předepsaná písemná forma. Musí v ní být obsaženy  jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, případně adresa pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu.

Žádost o nahlédnutí do registru oznámení lze  podat:

  • osobně u evidenčního orgánu
  • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
  • elektronicky do elektronické podatelny evidenčního orgánu

Po ověření žádosti  o nahlédnutí do registru oznámení podané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky do elektronické podatelny evidenčního orgánu Vám pracovník evidenčního orgánu udělí uživatelské jméno a přístupové heslo, které Vám  doručí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou. Uživatelské jméno a přístupové heslo Vás opravňuje nahlížet na těchto stránkách  do registru oznámení v elektronické podobě z libovolného počítače připojeného k veřejné datové síti.

Poučení

Veškeré údaje vedené v registru oznámen mohou být použity a dále zpracovávány, s výjimkou uvedenou v § 13 odst. 5 zákona, pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře. Zpracováváním osobních údajů v registru oznámen nesmí být dotčena ochrana osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Přestupku se dopustí ten kdo používá  nebo dále zpracovává údaje vedené v registru oznámen k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře, dále ten kdo neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru oznámen. Za uvedené přestupky lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

Přístup do Registru oznámení

Ke stažení