Hradec - Nová Ves

Dokumentace

Vydání

Č. usnesení

OOP

Účinnost

ÚP Hradec-Nová Ves

5.3.2015

3/VI/II/2015

16.4.2015


Opatření obecné povahy 

Opatření obecné povahy

Územní plán

Textová část

Textová část ÚP

Grafická část

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Výkres veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací

Odůvodnění územního plánu

Textová část

Odůvodnění územního plánu

Grafická část

Koordinační výkres

Výkres širších vztahů

Výkres záboru půdního fondu

Koncepce technické infrastruktury