ŠKOLSTVÍ: Bez obětavosti a ochoty pracovníků by to nešlo, říká Zdeněk Bílek, ředitel ZŠ a MŠ Jeseník, Fučíkova

ŠKOLSTVÍ: Bez obětavosti a ochoty pracovníků by to nešlo, říká Zdeněk Bílek, ředitel ZŠ a MŠ Jeseník, Fučíkova

Základní škola a Mateřská škola Jeseník, Fučíkova je nedílnou součástí vzdělávacího systému na Jesenicku, pracuje se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami z celého Jesenicka. O fungování školy jsme se bavili v našem rozhovoru s ředitelem školy Zdeňkem Bílkem.

ZŠ a MŠ Jeseník, Fučíkova 312 funguje na Jesenicku 67 let, byť v průběhu času s jinými názvy, strukturou a specializací. Pro jaké žáky je nyní určena?
V současné době je škola určena pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami dle §16 odst. 9 Školského zákona, což znamená, že je pro žáky s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení (SPU), závažnými vývojovými poruchami chování (ADHD), souběžným postižením více vadami nebo autismem. V naší škole jsou  vzděláváni tito žáci, kteří dlouhodobě selhávali v běžné základní škole pouze na základě doporučení školského poradenského zařízení, tedy Pedagogicko-psychologické poradny nebo Speciálně pedagogického centra a na základě žádosti zákonného zástupce žáka.
V našem zařízení poskytujeme  tato podpůrná opatření: snížený počet žáků ve třídách (v ZŠ v průměru 8-10 žáků, ve speciálních třídách 4-6 žáků), v každé třídě je další pedagogický pracovník, asistent pedagoga, žákům je učivo modifikováno dle jejich individuálních potřeb a v některých případech může být žákům vypracován individuální vzdělávací plán. Se žáky pracuje 27 speciálních pedagogů a 26 asistentů. V současnosti máme 136 žáků, včetně dětí z MŠ.

Škola má čtyři pracoviště, liší se náplní i oblastí působnosti. Můžete nám je přiblížit?
Pro oblast Jesenicka jsou zřízena tři pracoviště. Na Fučíkově ulici je sídlo ředitelství a jsou zde třídy ZŠ 1. až 9. ročníku, kde jsou vzděláváni žáci dle vzdělávacího programu základní školy, ŠVP ZV – Společně vše dokážeme. Žáci s lehkým mentálním postižením jsou vzděláváni podle nižších výstupů tohoto vzdělávacího programu. Žáci bez mentálního postižení jsou vzděláváni podle běžných vzdělávacích výstupů. V současné době je na tomto pracovišti šest tříd.
Na Rudné ulici je pět tříd pro žáky se středně těžkým a těžkým mentálním postižením a pro žáky s autismem. Na této budově je také speciální třída MŠ, kde od příštího školního roku budeme otevírat druhé oddělení. Na Dukelské ulici v prostorách SPŠ Jeseník jsou vzděláváni žáci s více vadami ve dvou třídách. Ve Vlčicích jsou vzděláváni žáci z Javornicka, Vidnavska a Žulovska v pěti třídách, z nichž je jedna speciální a čtyři základní. Na všech pracovištích je pro žáky k dispozici školní družina.

Jaké možnosti mají žáci po absolvování vaší školy?
Absolventi naší školy mají tytéž možnosti, jako žáci z běžných základních škol. Žáci základní školy odchází převážně studovat na střední odborná učiliště nebo odborná učiliště.  Nic jim nebrání přihlásit se i na střední školu s maturitou. Pro úspěšné absolvování je důležité, aby těmto žákům byla poskytnuta  potřebná podpůrná opatření.

Před nějakou dobou byla velkým tématem českého školství inkluze. Jaké důsledky měla pro vaši školu?
Upřímně řečeno, inkluze byla, je a zřejmě ještě  bude velkým problémem. Přes počáteční nejistotu, zda nebudou školy našeho typu postupně zanikat, úbytek žáků a přes neustálé problémy se zařazováním žáků do naší školy, které bohužel přetrvávají, se celá situace ohledně inkluze postupně uklidnila a stabilizovala.  Ukazuje se význam a opodstatněnost škol našeho typu ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Všechny nás zasáhla koronavirová krize, dopadla také na vaši školu. Jak jste zvládli pro vás jistě velmi složité období?
V první vlně jsme byli uzavřeni, tak jako ostatní základní školy. Vzdělávali jsme distančně, prostřednictvím IT, nebo si rodiče chodili pro úkoly osobně. V druhé vlně naše škola zavřená nebyla, učili jsme prezenčně, pouze žáci, jejichž zákonní zástupci se obávali poslat své dítě do školy, byli vzděláváni distančně. V tomto náročném období se prokázala důležitost spolupráce učitele a asistenta pedagoga.

Podle blogu na vašem webu i facebookovém profilu je poznat, že škola pořádá pro děti spoustu akcí. K tomu bude potřeba mít kolem sebe dobrý tým lidí z řad učitelů, viďte?
Ano, to je pravda. Jsem upřímně rád, že mám ve svém týmu pracovníky zapálené pro svou práci, kreativní a obětavé, kteří jsou schopni a ochotni věnovat velké úsilí k přípravám a vlastní realizaci akcí, které může škola našim žákům nabídnout. Organizujeme tak pro žáky plavecký, lyžařský i vodácký kurz, různé besedy, projektové dny. Přesto, že zřizovatelem školy je Olomoucký kraj, spolupracujeme také s městem Jeseník, zapojujeme se pravidelně do projektů a akcí města, například Ukliďme Česko nebo péče o léčivé prameny v lázních. Tyto akce jsou u žáků velmi oblíbené. Opravdu, bez obětavosti a ochoty pracovníků by to zkrátka nešlo. Těmto pracovníkům patří můj obdiv a velké poděkování.

Být ředitelem školy je náročná práce, jak relaxujete ve volném čase?
Snažím se relaxovat sportem, jízdou na kole, plaváním, rád cestuji, mám rád procházky s naším pejskem, v takových chvílích si v přírodě, jak se říká, „vyčistím hlavu“.

Chtěl byste závěrem něco vzkázat našim občanům?
Aby v této složité době neklesali na mysli, byli k sobě ohleduplní, upřímní a bez jakýchkoliv předsudků.

Za rozhovor děkuje Jan Mrosek

Fotografie
Zdeněk Bílek se žáky školy
Žáci školy se zúčastnili Dne pramenů