Změna č.1 Územního plánu Vlčice

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy

Změna č.1 Územního plánu

Textová část

Územní plán - Změna č.1

Grafická část 

Základní členění          legenda

Hlavní výkres               legenda

Doprava                        legenda

Vodní hospodářství      legenda

Energetiky a spojů       legenda

Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace        legenda

Odůvodnění

Textová část

Odůvodnění - Změna č.1

Srovnávací text - Změna č.1

Grafická část

Koordinační výkres         legenda

Výkres záborů ZPF         legenda