Odpady

Svoz biologického odpadu v zimním období

V polovině listopadu byl ukončen pravidelný letní svoz biologického odpadu, který probíhal od dubna vždy v sudých týdnech.

Při správném třídění vzniká bioodpad samozřejmě i v zimě, i když je jeho produkce logicky výrazně nižší. Současně je nakládání s ním v této sezóně bohužel vždy složitější, protože při nízkých teplotách odpad v nádobě zamrzá a mnohdy je téměř nemožné nádobu vysypat. Proto, místo obvyklého řádu, jsou stanoveny tři termíny, kdy bude odpad svážen,

Termíny svozu biologického odpadu u rodinných domů (na objednávku):

  • pátek 29. 12. 2023
  • pátek 26. 1. 2024
  • pátek 23. 2. 2024 

Objednávky svozu biologického odpadu v zimním období u rodinných domů

Svoz biologického odpadu v zástavbách rodinných domů ve výše uvedených termínech bude proveden jen po předchozím objednání svozu u referenta odboru životního prostředí Ing. Martina Křenka, a to buď písemně na adrese: martin.krenek@jesenik.cz nebo telefonicky: 584 498 456. Objednávky musí být učiněny do středy, která předchází termínu svozu, nejpozději do 10.00, aby bylo možné dle objednávek připravit svozovou trasu.

Upozornění: Pokud ve stanovených termínech nebude, z důvodu velmi nízkých teplot vzduchu, možné provést svoz biologického odpadu (resp. vysypání obsahu nádob), bude svoz proveden v náhradním termínu, který bude zveřejněn na webu města. Děkujeme za pochopení.

Svoz biologického odpadu na sídlištích

Město, na základě požadavků občanů, zajistilo třídění biologických odpadů také na sídlištích. Odpad odložený do hnědých nádob tak nekončí na skládce komunálního odpadu, ale je zpracován na kompostárně za mnohem nižší náklady ve srovnání s poplatky za skládkování. Výsledný kompost lze využít jak na zahradách, tak na městské zeleni. Dalším přínosem je úbytek odpadu v často přeplňovaných kontejnerech na směsný komunální odpad, což má pozitivní vliv na pořádek ve městě.

Rovněž na sídlištích budou ponechány i v zimním období hnědé kontejnery určené pro ukládání bioodpadu. Obyvatelé sídlišť si poměrně rychle přivykli tyto nádoby k odkládání bioodpadu z domácností využívat a nebylo by tedy účelné tento návyk přerušovat. Naplněnost kontejnerů na sídlištích bude kontrolovat svozová společnost, není tedy nutné případný svoz předem objednávat.

Co do nádob na biologický odpad patří?

Zbytky ovoce a zeleniny, rostlinný odpad z přípravy stravy (slupky, natě, košťály atd.), kávová sedlina, skořápky, zbytky rostlin, zemina z květináčů, plevel, drny se zeminou, trus býložravých zvířat, štěpka z větví, keřů, větvičky, tráva, listí, piliny, kůra... Pozor však na sáčky od čaje, ne všechny jsou bohužel papírové. Také je třeba dbát na odstranění gumiček ze svazků natí kořenové zeleniny.

Apelujeme na občany, aby bioodpady vhazovali do nádob BEZ OBALU!!! Stále se v nádobách objevují mikrotenové sáčky, které nelze kompostovat, a tím veškeré úsilí s tříděním odpadů přichází vniveč.

Do nádob je zakázáno ukládat mléčné výrobky, tuky, oleje, živočišné zbytky z kuchyní (maso, kosti), exkrementy masožravých zvířat, zbytky vařených jídel, kamení, jakékoliv obalové materiály. Děkujeme!

Rovněž žádáme, aby do kontejnerů na sídlištích z kapacitních důvodů nebyly odkládány vánoční stromky. Svoz stromků odložených u nádob na směsný komunální odpad bude proveden svozovou společností v průběhu měsíce ledna. Vánoční stromky je možné také odevzdat ve sběrném dvoře v areálu Technických služeb Jeseník a.s.

Pro svoz odpadu můžete využít také sběrné dvory

Sběrný dvůr v areálu Technických služeb Jeseník (Otakara Březiny 168, 790 01 Jeseník)

  • Můžete zde odkládat objemné odpady, tříděný odpad (papír, plast, sklo čiré, sklo barevné, kov), nebezpečný odpad, použitá elektrozařízení.

Sběrný dvůr na ulici Lipovská (bývalá kotelna - vedle vjezdu do plynárny)

  • Můžete zde odkládat tříděný odpad (papír, plast, sklo čiré, sklo barevné, kov), nebezpečný odpad, použitá elektrozařízení.

Sběrné dvory jsou jen pro občany Jeseníku.

Otevírací doba obou sběrných dvorů

Pondělí 14:00 - 19:00
Středa 08:00 - 18:00
Pátek 12:00 - 18:00
Sobota 08:00 - 16:00

V rámci Odpadového hospodářství zajišťují Technické služby Jeseník a.s. svoz a následné odstranění komunálního odpadu, biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu (bioodpad), tříděného odpadu (papír, plasty, sklo, kovy, dřevo) a také nebezpečných odpadů vč. infekčního odpadu.

Informace k platbě ročního poplatku za komunální odpad naleznete ZDE.