TECHNICKÉ SLUŽBY: Mým cílem je, aby společnost poskytovala kvalitní služby všem, kteří je využívají, říká ředitel technických služeb Petr Nedbal

TECHNICKÉ SLUŽBY: Mým cílem je, aby společnost poskytovala kvalitní služby všem, kteří je využívají, říká ředitel technických služeb Petr Nedbal

Technické služby Jeseník (dále jen TSJ) se starají o širokou paletu služeb zaměřených jak pro občany, tak pro firmy. Jak se této organizaci daří? O tom jsme si popovídali s novým ředitelem TSJ Petrem Nedbalem.

Pane řediteli, v říjnu jste nastoupil do TSJ, jak jste se v organizaci zabydlel? Co je teď vaším hlavním úkolem?
Od mého nástupu jsem se snažil aktivně zapojit do pracovního prostředí, seznamovat se s kolegy a pochopit fungování všech oddělení a procesů. Pracoval jsem na budování důvěry a efektivní komunikaci s týmem, abychom mohli úspěšně spolupracovat a dosáhnout našich cílů. Co se týče mého hlavního úkolu v současné době, prioritou je pro mě zajistit, aby společnost nadále posilovala svou dobrou pověst a zlepšovala své služby pro klienty. Chci se zaměřit na efektivní využívání zdrojů a optimalizaci procesů, abychom dosáhli udržitelného růstu a splnění zadaných úkolů. Mým cílem tak je, aby společnost dlouhodobě poskytovala kvalitní služby všem, kteří je využívají.

Mezi dlouhodobě významná témata patří odpady. Co v této oblasti aktuálně nejvíce řešíte?
Efektivní využívání odpadů a zdroje jsou klíčovými oblastmi, kterým se věnujeme. Představují výzvy, které ovlivňují životní prostředí a udržitelnost hospodářství. Například v oblasti recyklace se nyní snažíme zvýšit podíl recyklovaného odpadu a snížit množství odpadu ukládaného na skládku tím, že zvyšujeme kapacitu na ukládku tříděných odpadů a provádíme efektivní dotřídění na naší třídící lince. Podpořit tyto činnosti by měl i připravovaný pilotní projekt na sběr gastro odpadů v Jeseníku.
Vzhledem k legislativním změnám po roce 2030 také intenzivně sledujeme inovace v technologiích – nové technologie a postupy pro efektivní zpracování odpadů. To může zahrnovat pokročilé metody recyklace, energetické využití nebo snížení produkce odpadů.
Co vnímám také jako velmi důležité, je podporovat zapojení občanů – vytvořením platformy pro zapojení občanů do rozhodovacího procesu. Chceme poslouchat jejich názory a zvažovat jejich potřeby.

Co také patří mezi skloňovaná témata, je zimní údržba. Uklidit naráz celé město při přívalovém sněžení je nemožný úkol. Jak se v takovém případě postupuje? Jaké jsou priority?
V situaci, kdy město Jeseník čelí přívalovému sněžení, nasazujeme maximum techniky i našich pracovníků, ale samozřejmě je důležité stanovit priority pro úklid. První prioritou je udržet průjezdnost hlavních silničních tepen, které zajišťují propojení města s okolními oblastmi, umožňují pohyb zásobovacích vozidel, záchranných služeb a veřejné dopravy. Poté jsou to přístupové cesty ke zdravotnickým zařízením, školám či strategickým bodům ve městě a také bezpečný pohyb pěších obyvatel, zejména v blízkosti škol, veřejných institucí a obchodů. Současně s úklidem je důležité průběžně informovat veřejnost o stavu situace, varovat před nebezpečím a poskytovat pokyny týkající se bezpečného pohybu v městě. Vše je přesně popsáno v dokumentu Plán zimní údržby města.

Pohřební služby, to není úplně příjemné téma, ale i to patří k životu. Jaké změny se udály či co se plánuje v této oblasti?
V oblasti pohřebních služeb došlo a dochází k několika významným změnám a plánovaným inovacím. Jednou z těchto změn je výměna pamětních desek na vsypové loučce, což přispěje k udržení a péči o památku zesnulých. Dále byla provedena úprava smuteční síně, aby lépe vyhovovala bezpečnému provozu, což je zásadní z hlediska pohodlí a bezpečnosti pozůstalých během pohřebních ceremoniálů. Opravy technologií v budově pohřební služby jsou důležité pro zajištění efektivního a bezproblémového provozu, což přispívá k profesionálnímu poskytování služeb. V neposlední řadě je plánována výstavba fotovoltaické elektrárny. Tyto inovace a změny ukazují, že i v oblasti pohřebních služeb jsou k dispozici moderní technologie a trendy, které mohou vylepšit služby a zároveň respektovat tradice a citlivost této oblasti.

Poměrně nedávno k vašim činnostem přibyla také správa sportovišť, jako je fotbalové hřiště, kluziště či skatepark. Jak se vám daří o ně starat?
Máme oddaný tým pracovníků, kteří pravidelně monitorují stav zařízení, provádějí údržbu a zajišťují, aby byla vždy připravena k použití. Navíc spolupracujeme s místními komunitami a sportovními organizacemi, abychom byli vždy v souladu s potřebami uživatelů. Důkazem může být například kluziště na multifunkčním hřišti, které se podařilo i přes nezvykle teplé počasí udržet plně funkční po celou plánovanou dobu provozu.

Do vaší správy spadá také wellness, což už je oproti předchozím činnostem spíše primárně  komerční provoz. Jakým směrem se bude wellness do budoucna ubírat?
Po pandemii se pojmy zdraví a wellness staly pro lidi důležitějšími než kdy předtím. Wellness však zahrnuje mnohem více než pouze zdravotní kondici. A proto se v našem wellness budeme ubírat směrem ke komplexnějšímu a personalizovanému přístupu, který zohledňuje celkové zdraví a duševní pohodu jednotlivce.

Novinkou mezi službami TSJ je re-use centrum. Jak se v Jeseníku uchytilo?
Re-use centrum na sběrném dvoře v Lipovské ulici je již roční novinkou mezi našimi službami. Toto centrum má za cíl předcházet vzniku odpadů a podporovat znovupoužití a prodlužování životnosti věcí. Historie konceptu re-use sahá do hluboké minulosti, kdy lidé věci znovu používali z ekonomické nutnosti. Dnes chápeme re-use jako činnost, kdy danou věc použijeme znovu. I přes nadprodukci je stále možné některé předměty znovu nejen použít, ale jejich prostřednictvím předávat radost. Zdejší re-use centrum se stalo mezi občany oblíbeným místem. Mám také velkou radost, že výtěžek z provozu věnujeme na opravu místních pramenů, letos jsme tak přispěli na obnovu Alžbětina pramene.

Jste původem ze středních Čech, jak jste se v Jeseníku zabydlel? Co se vám na Jeseníku líbí?
Zdejší krajinu jsem si velmi rychle zamiloval a jsem rád, že mohu pracovat právě zde, v srdci Jeseníků. Ve svém volném čase se zde věnuji turistice a poznávání zdejších zajímavostí.

Za rozhovor děkuje Jan Mrosek