Úplné znění Územního plánu Písečná po Změně č.1

Územní plán

Textová část

Úplné znění - text

Grafická část

I.1 Výkres základního členění území                                     I.1 Legenda

I.2 Hlavní výkres                                                                          I.2 Legenda

I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření           I.3 Legenda

I.4 Výkres dopravní koncepce                                                 I.4 Legenda

I.5 Výkres vodohospodářské koncepce                                I.5 Legenda

I.6 Výkres energetické koncepce a spojů                              I.6 Legenda

I.7 Výkres pořadí změn v území                                              I.7 Legenda

Odůvodnění územního plánu

Grafická část

II.1 Koordinační výkres                                                               II.1 Legenda