Změna č.1 Územního plánu Písečná

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy

Změna č.1 ÚP

Textová část

Změna č.1 ÚP

Grafická část

I.1 Výkres základního členění území                                     I.1 Legenda

I.2 Hlavní výkres                                                                          I.2 Legenda

I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření           I.3 Legenda

I.4 Výkres dopravní koncepce                                                 I.4 Legenda

I.5 Výkres vodohospodářské koncepce                                I.5 Legenda

I.6 Výkres energetické koncepce a spojů                             I.6 Legenda

I.7 Výkres pořadí změn v území                                              I.7 Legenda

Odůvodnění Změny č.1 ÚP

Textová část

Odůvodnění Změny č.1 ÚP

Změnový text

Grafická část

II.1 Koordinační výkres                                                               II.1 Legenda

II. 3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu      II.3 Legenda