Plán udržitelné městské mobility

Plán udržitelné městské mobility

Plán udržitelné městské mobility města Jeseník je střednědobým strategickým dokumentem, jehož cílem je vytvořit podmínky pro uspokojení potřeb mobility lidí i zboží ve městě a jeho okolí a přispět ke zlepšení kvality života. Zpracovaný dokument je koncepční studií všech subsystémů dopravy na území města Jeseník s vazbami na blízké okolí. Dokument bude sloužit k naplnění vize města Jeseník, jako dostupného a prostupného města s multimodální dopravou, odpovědným dopravním chováním a ekologickou veřejnou dopravou.

Důvodem pro pořízení tohoto dokumentu je potřeba analyzovat stávající stav a navrhnout odpovídající rozvoj jednotlivých módů dopravy města Jeseník v podrobnosti, v jaké by to v rámci územního plánu nebylo možné.

Hlavním cílem dokumentu je najít taková řešení, která v návrhových obdobích pomohou zmírňovat nežádoucí účinky dopravy, motivovat obyvatele k preferování udržitelných forem dopravy pro své každodenní cesty, vytvářet podmínky pro rozvoj kvalitní dopravní soustavy postavené na využití technicko – ekonomických vlastností jednotlivých druhů dopravy, vytvářet předpoklady pro snižování emisí, hluku a jiných škodlivých látek v plném souladu s evropskými právními předpisy s ohledem na minimalizaci dopadů na veřejné zdraví a životní prostředí.

Ke stažení