Strategický plán rozvoje města

Strategický plán rozvoje města je "návod", který vykresluje ideální podobu života ve městě v roce 2018 a určuje kroky, kterými bude město k této podobě kráčet. Město je místo, které má sloužit pohodlnému životu jeho obyvatel. Plán rozvoje města napoví, jak tento život bude ve městě zařízen - zda a jak chceme řešit například naše vzdělávání, zdravotnictví, bydlení, zaměstnanost, atd. Strategický plán rozvoje se týká všech oblastí, které může město ovlivnit. Směry, kterými se chce město v těchto oblastech vydat, byly rozpracovány v jednotlivých strategických záměrech. Strategický plán rozvoje je postupně přenášen do akčních plánů rozvoje, které konkretizují jednotlivé kroky, které povedou ke splnění strategických záměrů města.

Z důvodu vypršení platnosti stávajícího strategického a akčního plánu rozvoje města Jeseník v roce 2018 (dále jen „SPRM“), přistoupilo město k aktualizaci SPRM jako jednoho ze základních dokumentů vyjadřující předpokládaný vývoj města v dlouhodobějším časovém horizontu. Cílem je dosáhnout konsensu o rozvoji města, vize jeho budoucnosti, která bude sdílena a tvořena představiteli města, občany i dalšími aktéry.

V průběhu února a března proběhlo dotazníkové šetření mezi občany, do kterého se zapojilo 673 respondentů. Dále v období únor až červen došlo k zhodnocení původního strategického plánu, k vytvoření sociálně ekonomické analýzy města, východisek pro návrhovou část a k samotnému návrhu návrhové části strategického plánu. Občané města tak mají možnost se přímo zapojit do tvorby těchto dokumentů a předkládat podměty, které chtějí realizovat.  Veškeré výstupy jsou vkládány průběžně na web.

Spektrum zapojených subjektů do tvorby SPRM je široké, dokumenty se diskutují v komisích a výborech města, také mezi seniory, studenty či řediteli škol, proběhlo i projednání v zájmových uskupeních „Ranní klub“ atd.

Finální verze strategických dokumentů byla schválena zastupitelstvem města dne 21.2.2019.

Kontaktní osoba:
vedoucí Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu Ing. Markéta Bartáková

Ke stažení