Bělá pod Pradědem

Územní plán Bělá pod Pradědem

Dokumentace

Schválení

Č. usnesení

OZV/OOP

Účinnost

ÚP Bělá pod Pradědem

14.9.2022 ZO/23/359/2022 OBPP/1649/2022 1.10.2022

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy

Územní plán Bělá pod Pradědem

Textová část

Textová část

Grafická část

Výkres základního členění                Legenda

Hlavní výkres                                         Legenda

Koncepce dopravní infrastruktury     Legenda

Koncepce technické infrastruktury    Legenda

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací      Legenda

Odůvodnění územního plánu

Textová část

Textová část

Grafická část

Koordinační výkres                            Legenda

Výkres širších vztahů                         Legenda

Výkres záborů ZPF                             Legenda