Důvod a způsob založení

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

Město Jeseník vzniklo historicky jako trvalé pospolité společenství lidí na určitém území, které se v průběhu historického vývoje fungování lidské civilizace stalo územím města Jeseníku. Role existence měst se během vývoje lidské civilizace postupně vyvíjela od původního usnadnění naplňování základních lidských potřeb až po moderní podobu zejména společensky, kulturně a politicky významného územního článku demokratického státního zřízení. V rámci aktuálně účinného právního řádu vychází úprava postavení měst z ústavního pořádku, zejména z Čl. 8 a Hlavy Sedmé Ústavy České republiky a také zejména z Čl. 17 a 21 Listiny základních práv a svobod. Právní úprava obsažená v ústavním pořádku je podrobněji rozvedena na zákonné úrovni, kde je páteřním právním předpisem upravujícím postavení měst zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen: "zákon o obcích"). Dle zákona o obcích je město specifickým druhem obce, přičemž jeho základní principy existence jsou totožné s principy existence obcí a tudíž se vztahují také na město Jeseník:

  • město je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicemi,
  • město je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
  • město pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, chrání veřejný zájem.

Pro právní fungování města je specifické, že:

  • je samostatně spravováno zastupitelstvem, které je nejvyšším orgánem města,
  • spravuje své záležitosti samostatně v tzv. samostatné působnosti. Může mu však být zákonem svěřen i výkon státní správy v tzv. přenesené působnosti.