Územní plán Skorošice

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy

Územní plán Skorošice

Textová část

Textová část

Grafická část

Výkres základního členění                             legenda

Hlavní výkres                                                     legenda

Koncepce dopravní infrastruktury                  legenda

Koncepce technické infrastruktury                 legenda

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací      legenda

Odůvodnění územního plánu

Textová část

Textová část

Grafická část

Koordinační výkres                                        legenda

Širší vztahy                                                      legenda

Výkres záborů ZPF                                        legenda