Velká Kraš

Územní plán Velká Kraš

 Dokumentace    

Schválení  

Č. usnesení  

OZV/OOP

Účinnost 

   ÚP Velká Kraš   

  13.03.2019

   5/9.2/2019

  OOP OUVK 294/2019

  04.04.2019

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy

Územní plán

Textová část

Textová část územního plánu

Grafická část

Výkres základního členění území           Legenda

Hlavní výkres         Legenda

Výkres koncepce dopravní infrastruktury          Legenda

Výkres koncepce technické infrastruktury          Legenda

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací        Legenda

Odůvodnění územního plánu

Textová část

Odůvodnění územního plánu

Grafická část

Koordinační výkres           Legenda

Výkres širších vztahů             Legenda

Výkres předpokládaných záborů ZPF       Legenda