Vidnava

Dokumentace

Schválení

Č. usnesení

OZV/OOP

Účinnost

ÚP Vidnava

14.12.2015

9/4/I/2015

č.j.  1/2015

22.1.2016


Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy

Územní plán

Textová část

Textová část územního plánu

Grafická část

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Dopravní a technická infrastruktura

VVýkres veřejně prospěšných staveb, opatřen a asanací

Odůvodnění územního plánu

Textová část

Odůvodnění územního plánu

Grafická část

Koordinační výkres

Zábor ZPF a PUPFL

Širší vztahy