Opravné prostředky

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech, a název příslušného formuláře a způsob a místo, kde takový formulář získat.

1. Opravné prostředky ve správním řízení:
Město Jeseník rozhoduje o právech a povinnostech osob v řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: "správní řád" nebo "SŘ") ve spojení se speciálními zákony z odvětví správního práva. V režimu správního řádu je město podřazeno pod pojem a režim tzv. správního orgánu dle ust. § 1 odst. 1 SŘ.
a) Proti nepravomocnému rozhodnutí správního orgánu lze, není-li v zákoně stanoveno jinak, podat odvolání k nadřízenému správnímu orgánu (zpravidla krajský úřad) prostřednictvím správního orgánu první instance, tzn. odvolání se podává u toho správního orgánu, který napadané rozhodnutí vydal.
Obecná odvolací lhůta činí 15 dní. Ve speciálních případech může však být dána zvláštním zákonem lhůta jiná. V tomto je potřeba řídit se poučením obsaženým v napadeném rozhodnutí.
Při podávání opravným prostředků je vždy potřeba dodržovat postup stanovené správním řádem a zvláštními zákony, tzn. zejména individuální přípustnost opravného prostředku pro daný případ, stanovenou odvolací lhůtu a náležitosti odvolání (§ 82 odst. 2 SŘ).
b) Proti pravomocnému rozhodnutí správního orgánu lze za podmínek daných v § 100 odst. 1 a 2 SŘ podat návrh na obnovu řízení. O obnově řízení rozhoduje správní orgán, který ve věci rozhodl v posledním stupni.
c) Proti nepravomocnému příkazu lze podat odpor ve lhůtě 8 dnů, a to za podmínek stanovených v ust. § 150 SŘ.
d) Proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu v situacích, kdy zákon neposkytuje jiný prostředek ochrany, mají dotčené osoby (ve smyslu § 2 odst. 3 SŘ) právo obracet se na správní orgán se stížnostmi (§ 175 SŘ). Stížnost lze podat ústně nebo písemně u toho správního orgánu, který vede řízení.
e) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4. zákona č. 106/1999 Sb. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

2. Soudní přezkum:
a) Rozhodl-li správní orgán podle zvláštního zákona o sporu nebo o jiné právní věci, která vyplývá z občanskoprávních, pracovních, rodinných a obchodních vztahů, a nabylo-li rozhodnutí správního orgánu právní moci, může být tatáž věc projednána na návrh v občanském soudním řízení, a to za podmínek stanovených v části páté zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: "občanský soudní řád" nebo "OSŘ"). Tato žaloba musí být podána do dvou měsíců po doručení rozhodnutí správního orgánu. Žaloba je ovšem nepřípustná, jestliže žalobce nevyužil v řízení před správním orgánem řádné opravné prostředky nebo jestliže jím uplatněné řádné opravné prostředky nebyly správním orgánem pro opožděnost projednány.
b) Ochrany veřejných subjektivních práv se může fyzická i právnická osoba domáhat ve správním soudnictví, a to postupem a za podmínek stanovených zákonem č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: "soudní řád správní" nebo "SŘS"). Pro možnost domáhání se svých práv ve správním soudnictví je potřeba podat návrh se všemi zákonem předvídanými náležitostmi a to až po vyčerpání všech řádných opravných prostředků, připouští-li je zvláštní zákon. Další podmínky jsou stanoveny soudním řádem správním vždy pro konkrétní druh řízení.