Žádost o informace

Místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání nebo obdržet rozhodnutí:

Žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přistupu k informacím, lze podat ústně nebo písemně.

 • písemně na adresu: Městský úřad Jeseník, Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník
 • písemnou žádostí o informaci je i žádost podaná elektronickou poštou.
 • e-mail: podatelna@jesenik.cz

Na ústní žádost poskytne Městský úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Na písemnou žádost odpoví Městský úřad písemně. Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dní (§ 14 odst. 3 písm. c) zákona). Lhůta je ze strany úřadu splněna, když je odpověď ve lhůtě předána k poštovní přepravě. Městský úřad může lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit o 10 dnů v případech, uvedených v § 14 odst. 5 pod písmeny a) až c) zákona. O prodloužení lhůty i o jejích důvodech bude Městský úřad žadatele informovat před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:
a) komu je určena
b) kdo ji podává (jméno, příjmení, u právnických osob název a adresa).
c) že je žádost podávána ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Písemná žádost
a) musí být srozumitelná
b) musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována
c) nesmí být formulována příliš obecně.

Pokud žádost tyto požadavky nesplňuje, vyzve Městský úřad žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost upřesnil a upozorní jej, že nedostane-li odpověď do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost podána, rozhodne o odmítnutí žádosti. Městský úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od upřesnění žádosti:
a) písemně
b) nahlédnutím do spisu
c) pořízením kopie
d) na paměťových médiích

Nelze-li písemné žádosti vyhovět a nebyla-li žádost odložena, vydá Městský úřad rozhodnutí o zamítnutí žádosti (§ 15 odst. 1 zákona), které se doručuje do vlastních rukou žadatele (§ 15 odst. 3 zákona). Pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti obecního úřadu, Městský úřad žádost odloží a do 3 kalendářních dnů od doručení žádosti tuto skutečnost sdělí žadateli. Nebyla-li ve stanovené lhůtě 15 dnů informace poskytnuta ani vydáno rozhodnutí (§ 15 odst. 1), má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí o odepření žádosti (§ 15 odst. 4 zákona). Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním. Městský úřad Jeseník zveřejňuje informace následujícími způsoby:

 • na úřední desce – u budovy Radnice
 • na internetové stránce na adrese: www.jesenik.org
 • informace lze dále získat v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech.

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby:

 • Ústně: osobně na Městském úřadě v Jeseníku v úředních dnech a v úředních hodinách nebo telefonicky na tel. čísle 584 498 111
 • Písemně: na adrese Městský úřad Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník nebo faxem na fax. č.: 584 498 156
 • Elektronickou poštou: e-mail: podatelna@jesenik.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)

Upozornění:
Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:

 • utajované skutečnosti podle zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
 • obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zákona č. 513/1991 Sb.)
 • skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
 • skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zákona č. 106/1999 Sb.
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění

Sazebník výše úhrad za poskytované informace