Evropský parlament 2024

Volby do Evropského parlamentu 2024 byly vyhlášeny dne 27. 2. 2024 ve Sbírce zákonů, a to rozhodnutím prezidenta republiky č. 38/2024 Sb., o vyhlášení voleb do EP.

Hlasování do Evropského parlamentu bude na území České republiky probíhat ve stálých volebních okrscích (nikoliv na zastupitelských úřadech ČR), a to

 • v pátek        7. června 2024     od 14:00 do 22:00 hod
 • v sobotu      8. června 2024     od 8:00 do 14:00 hod

Právo volit na území České republiky má:

 • občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let,
 • občan jiného členského státu EU, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přede dnem voleb přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR.
 • nemá zákonem omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví,
 • nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva.

Podmínky hlasování pro občany ČR žijící v zahraničí - informace naleznete zde

Kde lze hlasovat

Hlasování probíhá pouze na území ČR.

Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce, ve které má trvalý pobyt a je zde zapsán v seznamu voličů.

V případě závažných, zejména zdravotních důvodů, může volič hlasovat pomocí přenosné volební schránky – viz informace níže.

Voličské průkazy

Volič může požádat o vydání voličského průkazu pro volby do Evropského parlamentu ode dne vyhlášení voleb, buď písemným podáním, nebo osobně.

Písemné podání žádosti o vydání voličského průkazu:

 • v listinné podobě opatřené ověřeným podpisem voliče *)
 • v elektronické podobě buď zaslané prostřednictvím datové schránky (musí být datová schránka fyzické osoby – voliče), nebo podáním učiněným přes Portál občana
 • písemně podaná žádost musí být doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tj. nejpozději do pátku 31. 5. 2024 do 16:00 hod.)

Osobní podání žádosti o vydání voličského průkazu: 

 • budova IPOS (Karla Čapka 1147/10, 79001 Jeseník), pracoviště oddělení správních činností,
 • nejpozději 5 dnů přede dnem voleb, tzn. nejpozději do středy 5. 6. 2024 do 16:00 hod.

Voličský průkaz lze voliči vydat nejdříve 15 dnů přede dnem voleb do Evropského parlamentu, tzn. nejdříve dne 23. 5. 2024.

Obecní úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče *) žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na uvedenou adresu (doporučeně do vlastních rukou výhradně adresáta – nutno mít označenou schránku).

S voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR.

Voličské průkazy vydávají i zastupitelské úřady pro voliče, kteří jsou u nich zapsáni ve zvláštním seznamu voličů.

Pozor! Pokud volič hlasuje na voličský průkaz, je povinen ho odevzdat okrskové volební komisi.

Pozn. *) Podle ust. § 8 odst. 2 písm. f) zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je tento úkon (ověření podpisu) osvobozen od povinnosti hradit správní poplatek.

Hlasování ve zdravotnickém zařízení

Pokud volič pobývá v době voleb do Evropského parlamentu v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu a zařízení (dále jen „zdravotnické zařízení“), které se nachází v jiném volebním okrsku (obci), než do kterého podle místa svého trvalého pobytu náleží, může v tomto zařízení hlasovat.

Hlasování je možné:

a) na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů (v případě dlouhodobějšího pobytu)

Voliče by měla o možnosti zápisu informovat správa příslušného zdravotnického zařízení.

Údaje o voličích, kteří potvrdí zájem hlasovat na základě svého zápisu do zvláštního seznamu voličů, předá správa příslušného zdravotnického zařízení obecnímu úřadu v jejím územním obvodu nejpozději 18. května 2024 do 14.00 hod.

b) na základě voličského průkazu (info viz výše)

V obou případech zajistí správa příslušného zdravotnického zařízení příslušný obecní úřad nebo ve dny voleb příslušnou okrskovou volební komisi, aby zajistila hlasování ve zdravotnickém zařízení.

Přenosná volební schránka

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Mimo území České republiky nelze hlasovat do přenosné volební schránky.

Tyto požadavky může ohlašovat osobně nebo telefonicky, popř. zaslat na e-mailovou adresu.

Kontakty pro ohlášení:

Způsob hlasování

Po obdržení hlasovacího lístku a úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Volič může vložit maximálně JEDEN hlasovací lístek, na kterém může přitom ZAKROUŽKOVÁNÍM pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů vyznačit přednostní hlasy. Jiné úpravy nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.

Hlasovací lístky budou doručeny voličům na adresu místa trvalého pobytu nejpozději do úterý 04. 06 2024, případně budou k dispozici ve všech volebních místnostech.

Více informací: www.mvcr.cz

Ke stažení