Úplné znění Územního plánu Supíkovice po Změně č. 1

Textová část

Textová část

Grafická část

Výkres základního členění území                                                  Legenda

Hlavní výkres                                                                                        Legenda

Doprava                                                                                                  Legenda

Vodní hospodářství                                                                             Legenda

Energetika a spoje                                                                               Legenda

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatřen a asanací            Legenda

Koordinační výkres                                                                               Legenda