Změna č. 1 Územního plánu Černá Voda

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy

Změna č.1 Územního plánu Černá Voda

Textová část

Textová část

Grafická část

Výkres základního členění území    

Hlavní výkres       

Výkres koncepce dopravní infrastruktury       

Výkres koncepce technické infrastruktury           

Odůvodnění územního plánu

Textová část

Textová část odůvodnění

Změnový text

Grafická část

Koordinační výkres

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu