Územně analytické podklady

Ve vazbě na zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) se od roku 2007 pořizují územně analytické podklady (ÚAP) obcí a krajů jako nový nástroj územního plánování v úrovni obcí s rozšířenou působností (ORP) a krajů, jejichž součástí je rozbor udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci.

Podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů zahrnuje zpracování územně analytických podkladů vytvoření databáze informací o území, analýzy a rozpracování poskytnutých dat, vypracování rozboru udržitelného rozvoje území a obsahuje zjištění nerovnovážných stavů z hlediska udržitelného rozvoje území a vydefinování problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci včetně zpracování grafické části ÚAP.

Ke stažení