Místní spolky

KULTURA:

 • KLASIKA VIVA, z. s. - Pořádání koncertů vážné hudby.
 • Sdružení Karla Ditterse z Dittersdorfu, z. s. - Pořádání mezinárodního hudebního festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu, který se již od roku 1993 každoročně koná především na půdě města Javorník, města Jeseník a jejich okolí.
 • SPOLEČNOST VINCENZE PRIESSNITZE, z. s. - Péče o odkaz V. Priessnitze a kulturní památky,  které souvisí s lázeňstvím a turistikou.
 • Spolek přátel umění - Podpora výchovy žáků Základní umělecké školy Jeseník a veřejnosti prostřednictvím aktivního i pasivního poznávání širokého spektra uměleckých aktivit.
 • Sudetikus, z. s. - Pořádání alternativních společenských akcí ve spolupráci s občany města s cílem posílit vztah obyvatel k místu, kde žijí, jeho tradicím i sobě navzájem

SPORT:

VOLNÝ ČAS A VZDĚLÁVÁNÍ:

SOCIÁLNÍ OBLAST:

 • Boétheia - společenství křesťanské pomoci, z.s. - Nestátní nezisková organizace založená křesťanskými církvemi působícími v Jeseníku, která poskytuje komplex sociálních služeb lidem bez domova, lidem ohroženým sociálním vyloučením a působit ve prospěch lidí znevýhodněných.
 • Člověk v tísni, o.p.s. - Terénní služba a pomoc a to jak pro jednotlivce, tak pro rodiny v nepříznivé životní situaci, jako je nezaměstnanost, nevyhovující podmínky k bydlení, dluhová problematika apod.
 • Darmoděj, z.ú. - Poskytuje komplexní soubor sociálních a zdrovtních služeb občanům Jesenicka.
 • Diakonie ČCE - Poskytovatel sociálních služeb v ČR a speciálního školství.
 • Domov pro seniory Javorník, p. o. - Zajišťuje bezpečné zázemí a důstojné podmínky k prožití spokojeného stáří.
 • ESPEDIENTE, z.s. - Práce s rodinami, vztahové poradenství, sociálně-právní ochrana dětí, vzdělávání, atd.
 • EUROTOPIA.CZ, o.p.s. - Práce s rodinami, dětmi a jednotlivci, s lidmi ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí, s dětmi a mládeží, které jsou ohroženy působením rizikových projevů chování a vlivů nefunkční rodiny.
 • Charita Jeseník - Pomáhat těm, kdo se ocitnou v jakékoliv sociální nouzi se zaměřením především na seniory a zdravotně postižené.
 • Jdeme Autistům Naproti, z.s - Pomoc, podporu a poradenství  rodinám  s dětmi  s poruchou autistického spektra, sociální služby raná péče a sociální rehabilitace.
 • Maltézská pomoc, o.p.s. - Pomoc pro seniory, osoby zdravotně postižené, osoby dlouhodobě nemocné, děti a mládež ze soc. vyloučených či jinak znevýhodněných lokalit.
 • NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s - Podpora tvorby prostředí, které mohou svobodně využívat všechny skupiny obyvatelstva a které respektuje specifické požadavky osob s omezenou schopností pohybu a orientace.
 • Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek - Sdružování nevidomých a jinak těžce zrakově postižených občanů, hájení jejich zájmů a poskytování konkrétní služby vedoucí k integraci takto postižených občanů do společnosti. 
 • Svaz neslyšících a nedoslýchavých ČR, z.s.- Okr. Org. p.s. Jeseník - Podílí se na realizaci programů zdravotní, sociální a pracovní rehabilitace, poradenství, rekvalifikace a tlumočnických služeb pro sluchově postižené občany.
 • Svaz tělesně postižených v ČR, z.s.- Okr. organizace p.s. Jeseník - Podpora specifických potřeb a zájmů svých členů a dalších tělesně postižených občanů bez ohledu na rozsah jejich postižení
 • ZAHRADA 2000, z.s. - Poskytuje komplex služeb s cílem umožnit  "návrat zpět do života" - sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny, možnost zaměstnávání s podporou pro osoby se zdravotním postižením zahrnující odbornou přípravu na zaměstnání, atd.