Územní studie veřejného prostranství "Sídliště Pod Chlumem Jeseník"

Realizováno za podpory Integrovaného regionálního operačního programu - Výzva č.9 - Územní studie, id.č. CZ.06.3.72/0.0/0.0/15-012/0005276.

Pořizovatel, Městský úřad Jeseník, Odbor stavebního úřadu a územního plánování, jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon v platném znění), v souladu s ustanovením § 30 stavebního zákona schválil možnost využití územní studie jako podkladu pro rozhodování v území ke dni 29.11.2019. 

Logo IROP a MMR

Textová část

00_Textová část

Grafická část

01-Hlavní výkres

01a_Hlavní výkres_var

02_Soutisk koordinace

03_Hodnoty a problémy

04_Zeleň

05_Arch-stavebni

06_Doprava

07_Výkres tras

08_Technická infrastruktura

09_Etapizace

10a_Příčné řezy

10b_Příčné řezy

Průzkumy a rozbory

00_Textová část

01_Širší vztahy

02_Ortofoto

03_Hodnoty a problémy