Místní referendum

Místní referendum upravuje zákon č. 22/2004 Sb. o místním referendu a o změně některých zákonů, který detailně popisuje celý proces konání referenda. Zde Vám přinášíme hlavní body tohoto procesu.

V referendu se může hlasovat o různých záměrech, které schvaluje zastupitelstvo. Jsou však i otázky, o kterých se dle zákona nemůže hlasovat. V referendu se nerozhoduje zejména v těchto otázkách:

 • o místních poplatcích a o rozpočtu obce
 • o zřízení nebo zrušení orgánů obce a o jejich vnitřním uspořádání
 • o volbě a odvolání starosty, místostarosty, členů rady města, dalších členů zastupitelstva města, jakož i volených nebo jmenovaných členů dalších orgánů města
 • o uzavření veřejnoprávních smluv k výkonu přenesené působnosti
 • o schválení, změně nebo zrušení obecně závazné vyhlášky města

Dále nelze referendum konat:

 • jestliže by otázka položená v místním referendu byla v rozporu s právními předpisy nebo jestliže by rozhodnutí v místním referendu mohlo být v rozporu s právními předpisy,
 • v případech, kdy se o položené otázce rozhoduje ve zvláštním řízení (obec tak nelze zavázat, aby např. stavební úřad nepovolil stavbu, j ale možné konat referendum např. o schválení územního plánu nebo o tom, aby obec podala v řízení jako účastník námitku),
 • jestliže od platného rozhodnutí v místním referendu do podání návrhu na konání místního referenda v téže věci neuplynulo 24 měsíců.

Jak dosáhnout vyhlášení referenda

Místní referendum vyhlašuje zastupitelstvo, a to buď z vlastní iniciativy, nebo na základě návrhu, který mu předloží tzv. přípravný výbor. Aby tedy mohlo zastupitelstvo referendum vyhlásit, je potřeba, aby nejméně 3 osoby oprávněné volit do zastupitelstva sepsaly návrh, sesbíraly potřebný počet podpisů osob oprávněných hlasovat a tento návrh předložily zastupitelstvu města.

Co musí návrh obsahovat

 • přesné určení území, na němž se konání referenda navrhuje
 • odůvodnění návrhu
 • odhad nákladů spojených s provedením místního referenda a realizací rozhodnutí přijatého v místním referendu a způsob jejich úhrady z rozpočtu města
 • přesné znění otázky navržené k rozhodnutí referendem, na kterou lze odpovědět ano či ne
 • informace o přípravném výboru – jméno, příjmení a trvalý pobyt, datum narození a vlastnoruční podpis členů přípravného výboru
 • označení zmocněnce z členů přípravného výboru
 • přílohu – podpisovou listinu s očíslovanými podpisovými archy

Počet sesbíraných podpisů

Aby zastupitelstvo mohlo na základě návrhu vyhlásit místní referendum, musí podpisové listiny podepsat zákonem stanovený počet osob zapsaných v seznamu oprávněných osob. Tento počet tedy je tedy třeba počítat podle počtu oprávněných osob v městě. V Jeseníku se jedná o 20 % oprávněných osob.

Podpisové listiny musí obsahovat

 • vymezení území, na němž se referendum navrhuje konat
 • přesné znění otázky navržené k rozhodnutí referendem
 • jméno, příjmení a trvalý pobyt členů přípravného výboru
 • vlastnoruční podpisy oprávněných osob podporujících konání místního referenda a jejich jméno, příjmení, datum narození a adresu
 • text upozornění pro podporovatele: „Ten, kdo podepíše vícekrát tentýž návrh na konání místního referenda nebo kdo podepíše podpisovou listinu, ač není oprávněnou osobou podle zákona o místním referendu, nebo kdo v podpisové listině uvede nepravdivé údaje, dopouští se přestupku, za který mu může být uložena pokuta do výše 3 000 Kč."

Podpisové listiny mohou být vystaveny na místech přístupných veřejnosti. K tomu není třeba povolení státního orgánu, nesmí však dojít k omezení provozu motorových a jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku. Shromažďováním podpisů na místě přístupném veřejnosti může být pověřena osoba, která dosáhla věku 16 let. Podpisové listiny však nesmí být vystaveny v prostorách státních orgánů a orgánů samosprávy.

Pokud se výboru podaří posbírat dostatek podpisů a splnit všechny formální podmínky, zastupitelstvo musí vyhlásit místní referendum. Pokud ho přesto nevyhlásí, může se přípravný výbor obrátit na soud.

Jak probíhá místní referendum

Referendum pak probíhá podobně jako volby, každý občan dotčeného území se může zúčastnit a svým hlasem hlasovat buď pro, nebo proti návrhu referenda. Volební komise pak vyhlásí výsledky hlasování zveřejněním na úřední desce obecního úřadu neprodleně po vyhotovení zápisu o výsledku hlasování.

Kdy je výsledek referenda platný?

Aby výsledek referenda byl platný, je třeba, aby se zúčastnilo alespoň 35 % oprávněných občanů. V referendu zvítězí ta varianta návrhu, pro kterou hlasovala nadpoloviční většina oprávněných občanů, kteří se referenda zúčastnili, a alespoň 25 % všech oprávněných občanů. (V případě hlasování o oddělení obce nebo o sloučení obcí platí specifická pravidla.)

Výsledek referenda je pak závazný, což v praxi znamená, že se jím zastupitelstvo obce musí řídit a nesmí v dané otázce rozhodnout jinak.