Česká Ves

Územní plán obce Česká Ves

Dokumentace

Schválení

Č. usnesení

OZV/OOP

Účinnost

ÚP Česká Ves

10.03.2020

ZO/2/II/11/2020

OOP OČV/1013/2020

23.04.2020

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy

Územní plán Česká Ves

Textová část

Textová část

Grafická část

Výkres základního členění                                                        Legenda

Hlavní výkres                                                                             Legenda

Koncepce technické infrastruktury                                    Legenda

Výkres veřejně prospěšných staveb                                   Legenda

Odůvodnění územního plánu

Textová část

Textová část

Grafická část

Koordinační výkres                                                      Legenda

Koordinační výkres 1:2000                                         Legenda

Širší vztahy

Výkres záborů ZPF                                                        Legenda