Změna č. 1 Územního plánu Supíkovice

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy

Územní plán

Textová část

Textová část územního plánu

Grafická část

Výkres základního členění území                                              Legenda

Hlavní výkres                                                                                 Legenda

Doprava                                                                                          Legenda

Vodní hospodářství                                                                       Legenda

Energetika a spoje                                                                         Legenda

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatřen a asanací             Legenda

Odůvodnění územního plánu

Textová část

Odůvodnění územního plánu

Změnový text

Grafická část

Koordinační výkres                      Legenda

Zábor ZPF a PUPFL                   Legenda